Pouzdřanská step - Kolby - Národní přírodní rezervace

28. 10. 2008 vytvořil Filip Trnka

NPR Pouzdřanská step-Kolby se nachází severovýchodně od obce Pouzdřany, 1 km severně od železniční zastávky. Patří mezi opravdu nejcenější stepní lokality, jaké u nás najdete.

NPR Pouzdřanská step-Kolby
kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav
rozloha: 47,09 ha
vyhlášeno: 1956

 

Patří mezi nejznámější lokality vzácné stepní flóry a fauny v ČR s navazující doubravou a dubohabřinou panonského typu. Rezervace se rozkládá na západním a jižním úbočí kopce a část také přímo na vrcholu.

 

Z rostlin tu najdeme velké množství vzácných druhů. Časně z jara zde vykvétá koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Později na jaře tu můžeme narazit na kosatec nízký (Iris pumila), violku obojetnou (Viola ambigua) nebo na hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca). Jihovýchodní stráně pokrývá vyvinutá kavylová step s dominantním kavylem sličným (Stipa pulcherrima) a kostřavou walliskou (Festuca valesiaca). Dále tu roste katrán tatarský (Crambe tataria), kavyl Ivanův (Stipa joannis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa) nebo modřenec hroznatý (Muscari neglectum). Vyskytuje se tu i několik druhů kozinců, k nejzajímavějším patří kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus) a kozinec rakouský (Astragalus austriacus). Početné populace tu má i pelyněk pontický (Artemisia pontica) a na něm parazitující záraza sivá (Phelipanche caesia). Velmi vzácnou rostlinou je pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii). Z dalších zajímavých rostlin tu roste lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), sinokvět měkký (Jurinea mollis), oman německý (Inula germanica), třešeň křovitá (Prunus fruticosa) nebo klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). V lesní části rezervace nalezneme medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) nebo lilii zlatohlávek (Lilium martagon). Vzácně se tu vyskytuje také kosatec trávovitý (Iris graminea). Na lesních okrajích pak roste např. kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), kakost krvavý (Geranium sanguineum) nebo třemdava bílá (Dictamnus albus). Na sešlapávaných cestách při okrajích rezervace nalezneme i pozoruhodnou trávu tužanku tvrdou (Sclerochloa dura) a mnoho dalších, neméně zajímavých rostlin.

 

Faunu tvoří řada zajímavých a vzácných druhů stepního hmyzu. Z jara se tu můžeme setkat s několika druhy majek (Meloe), z významnějších to je majka (Meloe decorus) a majka uralská (Meloe uralensis). V prvních jarních dnech lze pozorovat kozlíčka písečného (Dorcadion pedestre) a kozlíčka hnědého (Dorcadion fulvum). Vcelku hojnějším druhem je zde i chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi). Velmi vzácným ovyvatelem žijícím na Pouzdřanské stepi, je krasec (Sphenoptera antiqua). Z dalších zajímavých druhů brouků můžeme vidět krasce třešňového (Anthaxia candens), či teplomilné druhy nosatcovitých brouků jako pilouse velkého (Sphenophorus striatopunctatus) nebo klikoroha (Liparus coronatus). V Kolbách najdeme roháče obecného (Lucanus cervus), lesáka (Notolaemus unifasciatus) a několik druhů vzácných tesaříkovitých. V pozdním létě zde pobíhá střevlík uherský (Pachystus hungaricus). Mezi významné zástupce motýlů patří nesytka šalvějová (Chamaesphecia colpiformis), nesytka letní (Chamaesphecia ceassicornis), modrásek vičencový (Polyommatus thersites), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), zelenáček průsvitný (Jordanita subsolana) a spousta dalších. Hojná je tu kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z významných druhů rovnokřídlého hmyzu zde žije kobylka sága (Saga pedo) a saranče stepní (Euchorthippus pulvinatus). Jedinou lokalitu v ČR zde měla nyní vyhynulá saranče suchomilná (Arcyptera microptera). Arachnofauna je též jedinečná. Jedinou lokalitu v ČR zde má pavučenka vývrtková (Hylyphantes nigritus) a cedivečka (Dictyna vicina). Z plazů tu žije ještěrka zelená (Lacerta viridis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Hnízdí zde i vlha pestrá (Merops apiaster), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio). Ještě nedávno tu byl pozorován dudek chocholatý (Upupa epops) a bělořit šedý (Oenanthe oenanthe).

 

Step byla dříve zterasována a sloužila na pěstování ovocných dřevin. Problém představuje splach živin z okolních polí, který se nejspíše významně podílel na ústupu několika vzácných druhů hmyzu. Dodržuje se zde management, spočívající v pastvě a pravidelném kosení části rezervace. Provedlo se vysazení dubů a odstranění trnovníku akátu, který pomalu vytlačoval původní stepní druhy. Rezervace je zařazena do soustavy botanicky významných území IPA.