Thesium dollineri - lněnka Dollinerova

20. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Thesium dollineri Murbeck - lněnka Dollinerova

Syn.: Thesium simplex Velen.; Thesium dollineri ssp. simplex (Velen.) Stoj et Stef.; Thesium dollineri ssp. typicum A Nyár; Thesium decumbens Dolliner; Thesium diffusum Schur; Thesium humile auct. plur. non Vahl

Čeleď: Santalaceae - santálovité

Status: C1, §1, ČK

 

 

Popis: Jeden z našich osmi druhů lněnek, vytváří jednoleté nebo vytrvalé formy, u kterých nacházíme mnohohlavý oddenek. Květy jednotlivě, přisedlé nebo krátce stopkaté, většinou pětičetné, vzácně čtyřčetné i trojčetné; listen čárkovitý pouze s jednou žilkou nebo zcela nežilnatý, plod výrazně podélně žilkovaný, žlutozelený, často stopkatý. Během roku vytváří zajímavé růstové morfotypy, které byly dříve rozlišovány jako jednotlivé poddruhy, v současnosti není toto dělení akceptováno.

 

Možnost záměny: Lněnka Dollinerova je relativně morfologicky variabilní druh (proměnlivé populace nacházíme především na jižním Slovensku), často zaměňovaný, obvykle s lněnkou rolní (Thesium arvense).

 

Rozšíření: Typický evropský druh východního mediteránu, s centrem výskytu v ponticko-panonské oblasti (jižní Ukrajina, Moldávie, Bulharsko, Srbsko), oblast panonika zahrnuje Maďarsko, Rakousko, jižní Slovensko a ČR- jižní Morava, zbytek lokalit v termofytiku.

 

V České republice výhradně na území Moravy, historicky v Čechách pouze v Praze-Bohnicích a Drahanské rokli. Lokality koncentrovány v oblasti jižní, částečně střední Moravy: Znojemsko-brněnská pahorkatina, Pálava (znovu potvrzený výskyt od roku 2001), Milovicko-valtická pahorkatina, též na Hané v izolované makrolokalitě Velkého Kosíře a na několika dalších místech na Prostějovsku.

 

Ekologie: Velmi typicky ve společenstvech svazu Festucion valesiaceae, druh vázaný převážně na nížinné, částečně pahorkatinné oblasti, preferuje travnaté stráně, úhory, okraje cest, nízkostébelnou vegetaci, částečně narušenou a kompaktně nezapojenou, na mělkých půdách, skalnatých až kamenitých.

 

Jako všichni zástupci rodu Thesium je poloparazitická, bez výrazných preferencí hostitelů, poloparazituje na zástupcích rodu Thymus, Potentilla, Medicago, Arabis, Festuca ad.

 

Vytrvalý hemikryptofyt až terofyt.

 

Význam: Pozoruhodný druh české flóry s absolutním SZ až S okrajem celkového areálu na našem území. Velmi nenápadný, snadno přehlédnutelný.

 

Ohrožení: V posledních desetiletích zaznamenala lněnka Dollinerova ústup ze svých lokalit, ale zřejmě se nebude jednat o tak drastickou záležitost. Je velmi pravděpodobné objevení nových lokalit díky nenápadnosti této rostliny, přestože v 70. letech minulého století byla zaznamenána pouze na 10 lokalitách. Populace zaznamenávají výrazné poklesy početnosti v jednotlivých letech, částečné štěstí představují semenné banky takovýchto druhů. Ohrožení spočívá především v nepřímé destrukci biotopů, eutrofizaci prostředí, rostlině též nevyhovuje vysokostébelná vegetace a přílišné množství nahromaděné biomasy.

 

Ochrana: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, pouze několik lokalit je však chráněno územně. Biologie tohoto druhu je téměř neznámá, možná kultivace taktéž ne.

 

     thesium_dollineri4  

 

Literatura:

 

Grulich V. (1997): Thesium L. – lněnka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 457–467, Academia, Praha.