Literatura

K vyšším rostlinám a vegetaci:

Braun-Blanquet  J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. - Ed. 3. Springer, Wien/New York.

Čeřovský J. (ed.) (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. - Príroda, Bratislava.

Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (eds) (2007): Botanicky významná území. - AOPK, ČR.

Endris Z. et Korbelář J. (1981): Naše rostliny v lékařství. - Avicenum, Praha.

Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. et Williams R. (eds) (2007): Sandstone landscapes. - Academia, Praha.

Hendrych R. (1984): Fytogeografie. - SPN, Praha.

Hieke K. (1978): Praktická dendrologie (1). - SZN, Praha.

Hieke K. (1978): Praktická dendrologie (2). - SZN, Praha.

Horáček P. (2007): Encyklopedie listnatých stromů a keřů. - Computer Press, Brno.

Chytrý M. (ed.) (2007): Vegetace České republiky. 1, Travinná a keříčková vegetace. - Academia, Praha.

Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds) (2001): Katalog biotopů České republiky. - AOPK, Praha.

Jarolímek I. (ed.) (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 2. Synantropná vegetácia. - Veda, Bratislava.

Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. - ArcaJIMfa, Třebíč.

Jehlík V. (ed.) (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Jirsáková J. & Kindlmann P. (2004): Zásady péče o orchidejová stanoviště. - Kopp, České Budějovice.

Kubát K. (ed.) (2002): Klíč ke květeně České republiky.  - Academia, Praha.

Machová I. et Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. - Academia, Praha.

Mlíkovský J., Stýblo P. (eds) (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

Moravec J. (red.) (2002): Přehled vegetace České republiky. 3. Jehličnaté lesy. - Academia, Praha.

Lepší P., Lepší M. et al. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. - Jihočeské muzeum v Čes. Budějovicích.

Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Vlačicha V. (2008): Orchideje Českého středohoří. - Oblastní muzeum v Litoměřicích, Litoměřice.

Oberdorfer E. (1994): Pflanzensoziologische Exkurzions Flora. - 7. vydání, Stuttgart: Ulmer.

Potůček O. (1969): Klíč k určování československých druhů čeledi Orchidaceae. - Pardubice.

Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. - Příroda, Praha.

Randuška D. et Križo M. (1986): Chránené rastliny. - Príroda, Bratislava.

Randuška D.,Šomšák L. & Háberová I. (1986): Barevný atlas rostlin. - Obzor, Bratislava.

Rybka V., Rybková R. et Pohlová R. (2004): Rostliny ve svitu evropských hvězd. - Sagittaria, Olomouc.

Řepka R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. - ČSOP Hořepník, Prostějov.

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. - Lesnická práce, Praha.

Sell P. & Murrell G. (1996): Flora of Great Britain and Ireland, vol. 5: Butomaceae-Orchidaceae. - Cambridge University Press, New York.

Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech republic. 3. - Academia, Praha.

Slavík B. (ed.) (1988 - 2004): Květena České republiky (Díly 1 - 7). - Academia, Praha.

Studnička M. (1984): Masožravé rostliny. - Academia, Praha.

Svobodová D. (1977): Morfologická proměnlivost a květní ekologie rodu Acer L. - Academia, Praha.

Štěpánková R. (ed.) (2010): Květena České republiky 8. - Academia, Praha.

Valachovič M. (2001): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí. - Veda, Bratislava.

Větvička V. (2000): Stromy a keře. - Aventium, Praha.

 

K obratlovcům:

Anděra M., Gaisler J. (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. - Academia, Praha.

Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. - Mladá fronta, Praha.

Andreas M., Cepáková E., Hanzal V. (2010): Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. - AOPK ČR, Praha.

Baruš V. a kolektiv (1990): Červená kniha 2- Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. - SZN, Praha.

Baruš V., Oliva O., a kolektiv (1992): Fauna ČSFR, svazek 25, Obojživelníci. - Academia, Praha.

Baruš V., Oliva O., a kolektiv (1992): Fauna ČSFR, svazek 26, Plazi. - Academia, Praha.

Cepák J. a kolektiv (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. - Aventinum, Praha

Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Dungel J., Hudec K.,(2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Dungel J., Řehák Z. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Gasc J.P., (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. - Museum National D´Histoire Naturelle, Paris.

Hanel L., Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. - ČSOP Vlašim, Vlašim.

Hrabě S., Oliva O., Opatrný E. (1973): Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. - SPN, Praha.

Hudec K., Černý W., a kolektiv (1972): Fauna ČSSR, svazek 19, Ptáci 1. - Academia, Praha.

Hudec K., Šťastný K., a kolektiv (2005): Fauna ČR, svazek 29/1, Ptáci 2/I. - Academia, Praha.

Hudec K., Šťastný K., a kolektiv (2005): Fauna ČR, svazek 29/2, Ptáci 2/II. - Academia, Praha.

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/I. - Academia, Praha.

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.

Mikátová B., Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 1. - ČSOP Veronica, Brno.

Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.) (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. - AOPK ČR, Brno, Praha.

Mlíkovský J., Stýblo P, eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

Moravec J. (2001): České názvy živočichů IV. Obojživelníci (Amphibia). - Národní muzeum (zoologické oddělení PM), Praha.

Pelikán J., Gaisler J., Rödl P. (1979): Naši savci. - Academia, Praha.

Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (eds.) (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky Obratlovci. - Příroda, Praha

Moravec J. (ed.), (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Atlas of Czech Amphibians. - Národní muzeum, Praha.

Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.

Vlašín M., Málková I. (2004): Ochrana netopýrů. Metodika ČSOP č. 30. - ČSOP Veronica, Brno.

Závalský O., (2004): Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana. Metodika ČSOP č. 29. - ČSOP Nový Jičín, Nový Jičín.

Zwach I. (1990): Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. - SZN, Praha.

Zwach I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. - Grada Publishing, Praha.

 

K bezobratlým:

Balthasar, V. (1956): Fauna ČSR. Sv. 8, Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 1, Lucanidae - roháčovití. Scarabaeidae - vrubounovití. Pleurosticti ČSAV, Praha.

Batelka J. (2007): Ripiphoridae. Folia Heyrovskyana (B) 7. Vít Kabourek, Zlín.

Bělín V. (1999): Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Tagfalter, Widderchen und Glasflüger des Tschechische und Slovakische Republik

Beran L. (1998): Vodní měkkýši ČR. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 17. Bílý S., 1989: Krascovití, Buprestidae. Zoologické klíče 1. Academia, Praha.  

Bílý S. (2002): Summary of the bionomy of the buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae).

Bocák L. et Bocáková M. (2006): Drilidae, Omalisidae, Lycidae, Lampyridae. Folia Heyrovskyana (B) 5. Vít Kabourek, Zlín.

Buchar J. et Kůrka A. (1998): Naši pavouci. Academia, Praha. Buchar J. et Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic.

Buchar J., Ducháč V. et Hůrka K. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

Daniel M., Černý V. (1971): Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV Praha.

Dvořák M. et Vrabec V. (2007): Meloidae. Folia Heyrovskyana (B) 6. Vít Kabourek, Zlín.

Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Hájek J. (2007): Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae. Folia Heyrovskyana (B) 9. Vít Kabourek, Zlín.

Hanel L., Zelený J. (2000): Vážky (Odonata) Výzkum a ochrana. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim.

Heyrovský L., Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSR 5. Príroda, Bratislava.

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Vít Kabourek, Zlín.

Javorek V. (1978): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu, SPN, Praha.

Javorek V., (1978): Kapesní atlas ploštic a křísů, SPN, Praha.

Juřena D., Týr V. & Bezděka. (2008): Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. (Contribution to the faunistic research of Scarabaeoidea (Coleoptera) in the territory of the Czech Republic and Slovakia). Klapalekiana, 44 (Suppl.): XX-XX (in Czech, English abstr. and summary).

Kočárek P., Holuša J. et Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics.

Koch R. L. (2003) The multicolored Asian lady beetle, Harmonia axyridis: A review of its biology, uses in biological control, and non-target impacts. J Insect Sci. 3: 32. University of Wisconsin, USA

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

Macek J. (ed.) (2007): Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I. Academia, Praha.

Mlíkovský J. et Stýblo P (eds) (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

Niedl J. (1956): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část I. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje - 20

Niedl J. (1957): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část II. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje -16

Niedl J. (1957): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část III. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje - XIX-1958-1

Niedl J. (1959): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část IV. Přírodovědecký časopis Slezský - XX-1959-2

Niedl J. (1959): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část V. Přírodovědecký časopis Slezský - XX-1959-4

Niedl J. (1960): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část VI. Přírodovědecký časopis Slezský - XXI-1960-2

Niedl J. (1960): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část VII*. Přírodovědecký časopis Slezský - XXI-1960-4

Novák V. (2005): Tenebrionidae. Folia Heyrovskyana (B) 2. Vít Kabourek, Zlín.

Novák V. (2007): Tenebrionidae. Folia Heyrovskyana (B) 8. Vít Kabourek, Zlín.

Průdek P. (2005): Mycetophagidae. Folia Heyrovskyana (B) 1. Vít Kabourek, Zlín.

Růžička J. (2005): Agyrtidae, Silphidae. Folia Heyrovskyana (B) 3. Vít Kabourek, Zlín.

Sama G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area. Part 1. Northern and Central Europe.

Sláma M. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky Sláma M. (2006): Cerambycidae. Folia Heyrovskyana (B) 4. Vít Kabourek, Zlín.

Smreczyński, (1965): S. Wstęp i podrodzina Apioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98a: Curculionidae.

Smreczyński, (1966): S. Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98b: Curculionidae.

Smreczyński, (1968): S. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhnychinae, Hylobiinae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98c: Curculionidae.

Smreczyński, (1972): S. Podrodzina Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98d: Curculionidae.

Smreczyński, (1974): S. Podrodziny Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98e: Curculionidae.

Smreczyński, (1976): S.Podrodziny Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98f: Curculionidae.

Smreczyński, (1981): S. Unterfamilie Brachyderinae, p. 240-273, in: Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. Vol. 10.

Strejček J. (1991): Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae. - Academia, Praha.

Škapec L. (ed.) (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. 3. Bezobratlí. Príroda, Bratislava.

Tesař, Z. (1957): Fauna ČSR. Sv. 11, Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 2, Scarabaeidae - vrubounovití. Laparosticti ČSAV, Praha.

Zahradník J. (1987): Blanokřídlí. -  Artia, Praha.