Iris pumila - kosatec nízký

27. 2. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Iris pumila L. - kosatec nízký

Syn.: Iris clusiana Reichenb.

Čeleď: Iridaceae - kosatcovité

Status: C2,  §2

 

Popis: Nízké byliny dosahující max. 15 cm výšky. Oddenek větvený, článkovaný, bez nadzemních výběžků, dužnatý, zbarvený okrově. Lodyha přímá, jednokvětá, dlouhá max. 4 cm. Listy pouze přízemní, v počtu 3-4, kopinaté, na vrcholu zašpičatělé, v horní části srpovitě ven zahnuté, šedozelené. Květ jediný, zbarvený nejčastěji modrofialově nebo bledožlutě, vonný. V květech nalezneme kartáček chlupů zbarvený světleji modrofialově nebo bíle. Plodem jsou tobolky, semena svraskalá, bez arilu (= též míšek nebo-li dužnaté pletivo obalující semeno).

 

Možná záměna: Kosatec nízký patří mezi morfologicky stabilní a snadno určitelné druhy. Jediným problematickým taxonem, který se v oblasti Pálavy vyskytuje společně s kosatcem nízkým je kosatec písečný (Iris arenaria), který má květy zbarvené vždy žlutě. Lodyha je obvykle dvoukvětá a semena mají bělavý aril.

 

Rozšíření: Iris pumila je čistě evropským druhem, s ponticko-panonským areálem, zahrnujícím střední a JV Evropu. Ovšem taxonomický komplex druhu má areál mnohem rozsáhlejší, zahrnující oblast po Ural, Kavkaz a izolované lokality v Malé Asii. Druhotně je znám i ze západní části střední Evropy a to z Německa a Čech.

 

V České republice se primárně vyskytuje v kolinním stupni termofytika resp. panonika jižní Moravy. Roztroušeně jej najdeme především v oblasti Pavlovských a Dunajovických kopců nebo v Hustopečské pahorkatině. Roste též na Znojemsku či v okolí Brna. Druhotně je udáván i z Čech, kde byl výskyt potvrzen na Řípu a v okolí Prahy. Není vyloučené, že se jedná o výsadby.

 

Ekologie: Druh vázaný na xerotermní stanoviště jako jsou skalní terásky a výchozy, travnaté, křovinaté, lesostepní stráně. Vyskytuje se v ne zcela zapojených porostech, na různých horninových podkladech, v půdách spíše mělkých. Je udáván jako součást několika vegetačních typů, např. sv. Festucion valesiaceae.

 

Ochrana a ohrožení: Kosatec nízký je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené. Stejný status mu náleží i v Červeném a černém seznamu. Ohrožení druhů vázaných na stepní, xerotermní stanoviště spočívá v sukcesi (tedy v nedostatečném managmentu), zarůstání biotopů příp. přímé destrukci stanovišť jako je těžba nebo terasování.