Jurinea mollis - sinokvět měkký

19. 10. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Jurinea mollis (L.) Reichenb. - sinokvět měkký

Syn.: Carduus mollis L.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C2, §2

 

Popis: Nápadná, statnější bylina dosahující až 70cm výšky, s přímou, podélně rýhovanou, vlnatou, obvykle jednoduchou lodyhou. Dolní listy jsou na bázi lodyhy nahloučené v růžici, jsou dlouze řapíkaté, s čepelí peřenosečnou, složenou z 5-6 párů úkrojků. Listy ve vyšších částech lodyhy nevýrazné, chudě členěné nebo celistvé, tvaru úzce kopinatého. Nejhořejší listy často redukované. Všechny listy plstnaté. Květenstvím je nápadný 2-5cm velký úbor, jednotlivě vyrůstající na konci lodyhy. Zákrov kulovitý, zákrovní listeny čárkovité, špičaté, často s červenofialovým nádechem. Květy v úboru jsou nápadně sytě červenofialové. Plodem je čtyřhranná nažka, jehlancovitého tvaru, na povrchu bradavičnatě šupinatá.

 

Možná záměna: Na našem území se vyskytují dva druhy sinokvětů. Jsou areálově oddělené. Druhý druh sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) je extrémně vzácný, rostoucí pouze ve středních Čechách. Z morfologických znaků se odlišují např. v zákrovních listenech, nažkách a lodyžních listech.

 

Rozšíření: Sinokvět měkký (pravý) je druhem evropským, s výskytem omezeným pouze na oblast panonské nížiny, resp. Maďarska, jižního Slovenska a jižní Moravy. Na Apeninském poloostrově se vyskytuje v jiném poddruhu.

 

V České republice se vyskytuje výhradně na Moravě, téměř veškeré lokality jsou koncentrovány na Pavlovských kopcích a blízkém okolí a v Hustopečské pahorkatině. Severní hranice celkového areálu probíhá nedaleko Vyškova. Roste v kolinním stupni, s maximem ve 450 m n. m.

 

Ekologie: Velmi světlomilný druh vázaný na suché a travnaté stráně, křovinaté svahy, vápencové skalky, sprašové půdy nebo bazické písky. Součást panonské stepní vegetace či suchých širokolistých trávníků.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Sinokvět měkký byl v novelizované vyhlášce o zvláště chráněných druzích z roku 2006 zařazen mezi silně ohrožené taxony. Stejný status ohrožení mu náleží i v Červeném seznamu. Příčiny ústupu jsou shodné s řadou jiných xerotermních, stepních druhů - sukcese, eutrofizace, antropické faktory a přímé negativní zásahy na lokalitách.

 

 jurinea_mollis1 jurinea_mollis2 jurinea_mollis3

 

Literatura:

 

Kubát K. (2004): Jurinea Cass. – sinokvět. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 373–377, Academia, Praha.