U Strejčkova lomu - Přírodní památka

15. 12. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Mezi obcemi Grygov a Krčmaň na Olomoucku se nachází PP U Strejčkova lomu, jedná se o starý vápencový lom a zejména jeho okolí - xerotermní rostlinná společenstva s výskytem teplomilných druhů rostlin i živočichů.

PP U Strejčkova lomu

Kraj: Olomoucký, okres: Olomouc

Rozloha: 0,66 ha

Vyhlášeno: 1966

 

Teplomilná společenstva na svazích a okolí bývalého vápencového lomu se nachází na podloží devonských vápenců. Pro tuto lokalitu jsou typická rostlinná společenstva sv. Bromion erecti (společenstva se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus)). Hlavním předmětem ochrany této přírodní památky je jedna z největších populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) na Moravě, čítající v roce 2000 až 3570 trsů. Díky této rostlině byla lokalita zařazena do programu NATURA 2000. Z dalších zajímavých rostlin se zde setkáme např. se lnem žlutým (Linum flavum), hořcem brvitým (Gentianopsis ciliata), bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum), hvězdnicí chlumní (Aster amellus) nebo hvězdnicí zlatovláskem (Aster linosyris). Z trav lze uvést kostřavu walliskou (Festuca vallesiaca). V okrajových částech lomu roste růže galská (Rosa gallica).

 

Nachází se zde zajímavá fauna a to především bezobratlých živočichů. V PP U Strejčkova lomu nebyl zatím proveden ucelený zoologický průzkum. Na této lokalitě se vyskytují vzácní motýli jako kukléřka hvězdnicová (Cuculia asteris), vázaná na hvězdnici chlumní a jiné hvězdnicovité rostliny. Dalšími vzácnými motýly jsou modrásek vikvicový (Polymnatus coridon), vřetenuška pětitečná (Zygaena lonicerea) a okáč voňavkový (Brinthesia circe). Hojný je zde také otakárek fenyklový (Papilio machaon). Z rovnokřídlého hmyzu je zde typická saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens). Předpokládaný je i výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Pod kameny v lomu a okolí se také vyskytuje střevlík kožitý (Procrustes coriaceus). Pavouci jsou zde zastoupeni typickými "lomovými" druhy např.: slíďákem dutinkovým (Trochosa robusta) nebo skálovkou velkou (Gnaphosa lucifuga) ad., pod kameny se setkáme s mravčíkem skalním (Zodarion rubidum) a velmi vzácnou skálovkou štíhlou (Zelotes gracilis). Obojživelníci jsou zastoupeni ropuchou zelenou (Pseudepidelea viridis) a ropuchou obecnou (Bufo bufo). Na vyhřátých travnatých místech se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Z ptáků lze jmenovat např. ťuhýka obecného (Lanius collurio) nebo strnada obecného (Emberiza citrinella). Kolem lomu často krouží poštolka obecná (Falco tunninculus). Ze savců stojí za zmínku netopýr velký (Myotis myotis).

 

Management této lokality spočívá v kosení travnatých ploch (1-2x ročně) a odstraňování nežádoucích a náletových dřevin. Také zde probíhá pravidelný monitoring konikleců.

 

Literatura:

 

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.