Orchis tridentata - vstavač trojzubý

3. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Orchis tridentata Scop. - vstavač trojzubý

Syn.: Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, A. M. Pridgeon & M. W. Chase; Orchis variegata All.

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: CR, §K, CITES

 

Popis: Poměrně statná orchidej, dosahující až 40 cm výšky. Listy podlouhlé, šedozelené, neskvrnité. Klas zprvu kuželovitý, později protáhlý, hustý. Jak latinský druhový název napovídá - tridentata - květ má tři výrazné zuby, které zakončují růžovou přilbu. Květní pysk je též růžový s výraznými nachovými skvrnami.

 

Rozšíření: Druh s čistě evropským areálem zahrnujícím mediteránní až temperátní zónu, v subatlantské tendenci, od nížin do podhůří, v Alpách nezřídka až do 1200 m n. m. Celkový areál zahrnuje Pyrenejský poloostrov, oblast Středozemí po Balkánský poloostrov, s přesahem do Libanonu, Turecka a severní Afriky. Ojediněle i v jižní Skandinávii. Též na Slovensku, Maďarsku atd.

 

V ČR se vyskytoval na více než 20 lokalitách. Druh je v současnosti znám ze 4-5 lokalit, všechny se nachází na Moravě v termofytiku. Nejsevernější lokalitou je PP U Bílých hlin na Olomoucku. 

 

Ekologie: V ČR druh nížinných až pahorkatinných poloh, preferující suché až polosuché biotopy, výslunné, travnaté až křovinaté stráně, meze (místa "stepního" charakteru), na mírně kyselém podloží, na lokalitách s vápenci je svrchní vrstva často překryta odvápněnou jemnozemí. Entomofilní druh, semena se šíří větrem.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ohrožení a ochrana: Nejvážnější problém představují málo početné populace, které jsou navíc od sebe dosti izolované.  Může též hrozit případná destrukce přirozených biotopů, popř. vyrýpání hlíz těchto rostlin. Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, zahrnutý ve Washingtonské úmluvě CITES. Všechny moravské lokality jsou chráněné územně.

 

 

Literatura:

 

Dostálík S., Rybka V. & Zmeškalová J. (2011): Vstavač trojzubý (Orchis tridentata). Péče o druh a jeho lokality. – AOPK ČR, Praha, 42 pp. 

 

Kubát K. (2010): Orchis L. In.: Štěpánková R. (ed.), Květena České republiky, Academia, Praha, 524541.