Linum flavum - len žlutý

24. 6. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Linum flavum L. - len žlutý

Čeleď: Linaceae - lnovité

Status: C2, §3

 

Popis: Byliny s dřevnatým oddenkem, větvícím se v mnoho květonosných lodyh. Lodyhy přímé, obvykle vysoké 20-50 cm, ve spodní části oblé, výše hranaté někdy až křídlaté, větvené obvykle pouze v květenství. Listy střídavé, dolní obvejčité a tupé, horní kopinaté a špičaté, všechny listy s úzkým bílým lemem při okraji čepele. Květenstvím je nepravidelný vidlan, s počtem květů 25-40. Kališní lístky úzce vejčité, korunní lístky klínovitě obvejčité, tupě zašpičatělé, zbarvené sytě žlutě (náš jediný žlutokvětý len). Plodem je kulovitá tobolka.

 

Rozšíření: Východomediteránní druh s centrem areálu v panonské oblasti odkud souvisle zasahuje do Rakouska a na jižní Moravu. Dále na západ se izolovaně vyskytuje v SZ Čechách a Německu. Na východ proniká až do středního Povolží. Izolovaně roste též v Turecku.

 

Na našem území se vyskytuje ve dvou oddělených arelách. Na území Čech především v Českém středohoří, Džbánu a v Polabí. Na jižní Moravě poměrně hojně především v oblasti Bílých Karpat, na Pálavě, v Jihomoravské pahorkatině a rovněž na Hané. Vázán na nižší nadmořské polohy v termofytiku, do mezofytika proniká jen ojediněle.

 

Ekologie: Xerotermní druh vázaný na výslunné suché stráně a lesní lemy. Preferuje kamenité podklady, těžší jílovité substráty, výrazně vápnomilný druh, který roste téměř výhradně na bazických podkladech jako jsou vápence a opuky. Nejčastěji je udáván ze společenstev sv. Bromion erecti.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Len žlutý je vedený mezi zvláště chráněnými druhy v kategorii ohrožený druh. V Červeném a černém seznamu patří mezi silně ohrožené druhy. Řada lokalit je chráněna územně. Patří mezi významné indikátory zachovalých xerotermních biotopů, které bývají ohrožené především postupnou sukcesí, absencí managmentových zásahů a celkovou eutrofizací prostředí.