Na Kocourkách - přírodní rezervace a evropsky významná lokalita

31. 8. 2020 vytvořil Václav Dvořák

V řídce osídlené, zemědělské, mírně modelované krajině jihozápadní Moravy se nad vinicemi a poli tyčí několik kopečků, které jsou již více než 70 let chráněny. Co povětšinou zůstává skryto, je hluboká geologická minulost tohoto území, jež bylo kryto mělkým tropickým mořem, po němž máme památky v podobě zkamenělin.

 

PR a EVL Na Kocourkách

Kraj: Jihomoravský, okres: Znojmo

Rozloha: 3 ha

Vyhlášeno: 1949

 

Rezervace Na Kocourkách patří k menším maloplošně chráněným územím České republiky. Snad o to více nás zaujme, jak pestrá rostlinná i živočišná skladba se vyvinula na dvou oddělených kopečkách, které jako ostrovní hory vystupují z mírně modelovaného okolí. Podloží kopečků je tvořeno především rulami, na úbočích se jako vzpomínka na tropické moře usadily třetihorní sedimenty. Ve vrcholových partiích a prudších místech se vytvořily jen mělké půdy kombinující hnědozem a spraše.

 

Na lokalitě je možné rozpoznat několik typů vegetace. Typické jsou především acidofilní trávníky, místy přecházející v suché úzkolisté trávníky, dále suché lemy a nízké xerofilní křoviny s řadou vzácnějších keřů jako je třešeň křovitá (Prunus fruticosa) a růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima). Na lokalitě se vyskytují dva evropsky chráněné druhy – koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kosatec písečný (Iris arenaria), který zde roste na absolutní severozápadní hranici svého areálu. V hlubších půdních profilech lze spatřit i další druhy koniklece – koniklec luční český (P. pratensis subsp. bohemica) i kosatce – k. různobarvý (I. variegata). Zvláště chráněné druhy rostlin doplňuje pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris). Velmi pěkné porosty zde vytváří kavyl sličný (Stipa pulcherrima). Spatřit lze i drobnější, časně jarní křivatec nizoučký (Gagea pusilla) a křivatec český pravý (G. bohemica subsp. bohemica), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) či v létě kvetoucí smil písečný (Helichrysum arenarium) a statnou topolovku bledou (Alcea biennis). Vegetační kryt je dotvářen různými druhy trav z rodu kostřava, ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), objevují se zde ostřice jako ostřice časná (Carex praecox), o. nízká (C. humilis), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), čilimník rakouský (Chamaecytisus austriacus), šedivka šedá (Berteroa incana), kakost krvavý (Geranium sanguineum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), drobné jarní terofyty, např. huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), rožec lepkavý (Cerastium glutinosum), v pozdějším období třeba řeřicha chlumní (Lepidium campestre). Na okrajích rezervace se daří polním plevelům jako je hlaváček letní (Adonis aestivalis), čistec roční (Stachys annua), voskovka menší (Cerinthe minor), rýt žlutý (Reseda lutea), penízek rolní (Thlaspi arvense). V křovinách se kromě výše zmíněných druhů objevují slivoň trnka (Prunus spinosa), hlohy, svída krvavá (Cornus sanguinea), soliterně jsou časté duby a na ně vázaný ochmet evropský (Loranthus europaeus).

 

Z bezobratlých živočichů stojí za pozornost brouci vázaní na králičí nory – Trox eversmanni a střevlík (Laemostenus terricola), dále třeba krasci – Anthaxia olympica a Coraebus elatus, nosatec (Ceutorhynchus varius) a květopas (Anthonomus rubripes). Z motýlů je zajímavý výskyt vzácnější píďaličky (Eupithecia orphnata), okáče kostřavového (Arethusana arethusa) a také otakárka fenyklového (Papilio machaon). Na lokalitě nechybí ani kudlanka nábožná (Mantis religiosa).

 

Zajímavá je rovněž avifauna, která je zastoupena např. ťuhýkem obecným (Lanius collurio), pěnicí vlašskou (Sylvia nisoria), strnadem lučním (Miliaria calandra), koroptev polní (Perdix perdix), nad okolními poli lze spatřit motáka lužního (Circus pygargus).

 

 

Lokalita Na Kocourkách je příkladem rezervace s aktivním přístupem k managementu. Na lokalitě se pravidelně pase smíšeným stádem ovcí a koz. K doporučeným zásahům patří také redukce křovin, náletu, nepůvodních druhů klučením, kosení s odvozem biomasy a také vypalování stařiny, která se místy může hromadit a vytvářet podmínky pro monodominantní porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).

 

Literatura:

 

Benedikt S., Krátký J. & Jansa P. (2018): Dva doplňky do seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionidae) České republiky. – Západočeské entomologické listy, 9: 48–51.

 

Dvořák V. (2020): Ms. Vlastní pozorování v roce 2020.

 

Němcová Z. (2019): Plán péče o přírodní rezervaci Na Kocourkách na období 2020–2029. – Ms. [depon in: KÚ Jihomoravského kraje v Brně, 25 s. + přílohy].

 

Škorpík M. et al. (2011): Faunistika krascovitých (Coleoptera: Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně. – Thayensia, 8: 109–291.

 

Šumpich J. & Vítek P. (2014): Význačné nálezy motýlů Znojemska (Lepidoptera). – Acta rerum naturalium, 17: 69–84.