Helichrysum arenarium - smil písečný

6. 4. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Helichrysum arenarium (L.) Moench – smil písečný

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: EN, §S

 

Popis: Bylina vysoká 10–40 cm. Lodyhy obvykle přímé, jednoduché, pouze v horní části větvené, olistěné, šedobíle plstnaté. Spodní lodyžní listy obkopinaté, střední a horní lodyžní listy přitisklé, čárkovité. Květenství je tvořeno úbory složenými do chocholíku polokulovitého tvaru. Květy pouze trubkovité, žlutě zbarvené, oboupohlavné, vzácněji se vyskytují samostatné samičí květy. Plodem jsou nažky.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem s kontinentální tendencí zahrnujícím střední, jv. až východní Evropu. Sz. až severní hranice areálu sahá do Holandska, jižního Švédska a Estonska, jižní hranice do předhůří Alp. Dále areál pokračuje přes středoasijské země po Mongolsko.

 

V České republice se historicky vyskytoval téměř v celém termofytiku a přilehlých částech mezofytika, v některých oblastech až hojně. Těžiště leží v planárním až kolinním stupni. Z řady lokalit ustoupil, dnes je považován za vzácný druh.

 

Ekologie: Druh preferující skalní a písčité biotopy, vázán na suché trávníky, svahy, skalní terásky, pastviny, okraje cest, písčiny ve světlých borech. Roste na písčitých a skalních substrátech, spíše kyselých, na živiny chudých. Je udáván jako diagnostický druh vegetačního svazu kostřavových trávníků na písčinách sv. Armerion elongatae a panonských písčitých stepí sv. Festucion vaginatae.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v letních měsících.

 

Význam: Velmi dekorativní rostlina používaná jako slaměnka, ale rovněž v lidovém léčitelství. Často pěstována.

 

Ochrana a ohrožení: Smil písečný je řazen mezi zvláště chráněné taxony v kategorii silně ohrožených druhů. V Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin je veden jako druh ohrožený (EN). Z řady historických lokalit ustoupil, dnes je považován za vzácný druh. Příčiny takového výrazného ústupu nejsou jasně dány, mezi nejsilnější faktory však můžeme řadit rychlé sukcesní změny, zarůstání lokalit a obohacování substrátů o živiny, tedy procesy velmi typické pro písčité biotopy.

 

 

Literatura:

 

Štech M. (2004): Helichrysum Mill. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 105–108.