Lhotka u Přerova - Přírodní památka

9. 5. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Přírodní památka Lhotka se nachází severně od Přerova, u stejnojmené obce. Jedná se o xerotermní svah na silikátovém podloží nedaleko obce, s významným výskytem teplomilných společenstev na Přerovsku.

 

PP Lhotka u Přerova

kraj: Olomoucký, okres: Přerov

rozloha: 5,07 ha

vyhlášeno: 1951

 

PP Lhotka u Přerova leží na sprašovém podkladě s břidlicí a drobou. Vytváří skalnatou stráň s výskytem teplomilné vegetace. Část památky je skalnatý blok, který byl v minulosti odtěžen a částečně také erodován. Ve východní části se nachází chatová kolonie, přírodní památka je rozdělena cestou do obce. Západní část je v blízkosti zástavby a tak se uvažuje o její zrušení. Přírodní památkou by tak zůstala pouze hodnotnější východní skalnatá stráň za cestou.

 

Lokalita je významná výskytem teplomilných druhů rostlin i živočichů. Nacházíme zde společenstva skalnaté i drnové stepi, míchané s lučními společenstvy. Na lokalitě jsou také roztroušeně mladé soliterní duby letní (Quercus robur). Bylo zde nalezeno přes 150 druhů rostlin. Typické jsou teplomilné druhy např. ohrožený modřenec chocholatý (Muscari comosum), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), máčka ladní (Eryngium campestre), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) nebo čistec přímý (Stachys recta). Na břidlicových skalkách roste lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) a rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare). Na území přírodní památky rostou čtyři druhy růží – růže šípková (Rosa canina), růže keltská (Rosa gallica), růže podhorská (Rosa dumalis) a růže oválnolistá (Rosa elliptica). Z běžných druhů lze vidět ostřici jarní (Carex caryophyllea), pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias), rožec rolní (Cerastium arvense), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jahodník trávnici (Fragaria viridis). V menší populaci se zde vyskytuje také ohrožený rozrazil polní (Veronica agrestis). Vyskytují se zde také vzácné druhy stepních mechů např. termovka krátkoplodá (Weissia brachycarpa), krondlovka (Fissidens viridulus), šikoušek (Buxbaumia aphylla) a kriticky ohrožený prutník (Bryum klinggraeffi). Z játrovek např. Lophozia excisa.

 

Také živočichové jsou zde zastoupeny teplomilnými druhy. Z pavouků se zde vyskytuje teplomilný běžník skvostný (Synema globossum), dále např. mikárie travní (Micaria pulicaria), teplomil čtyřskvrnný (Titanoeca quadrimaculata) aj. Vyskytuje se zde zajímavá dravá ploštice hranatka dravá (Phymata crassipes). Z brouků je zde velmi hojný potemník písečný (Opatrum sabulosum). Dále je početně zastoupena čeleď mandelinkovití (Chrysomelidae), z  ní se zde setkáme např. s krytohlavy – (Cryptocephalus octopunctatus), (Cryptocephalus bipunctatus) a  huňáčem (Lachnaia sexpuntata). Lokalita je významná pro motýli, vyskytují se zde modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus). Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis). V PP Lhotka bylo zjištěno 42 druhů hnízdících ptáků, ze zajímavějších lze uvést sedmihláska hajního (Hippolais icterina), krutihlava obecného (Jynx torquilla) nebo žluvu hajní (Oriolus oriolus).

 

V přírodní památce jsou odstraňovány náletové dřeviny, aby se uchoval charakter stepi/lesostepi. Na východním okraji PP zasahuje chatařská kolonie. Lokalita je ojedinělá a spolu s PP Na Popovickém kopci patří mezi významné oblasti výskytu teplomilných rostlin a živočichů na Přerovsku.

 

 

Literatura:

 

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.