Na Plachtě - Přírodní památka

22. 10. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Přírodní památka Na Plachtě se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Z jedné strany je sevřena postupující zástavbou a z té druhé rozsáhlým komplexem Novohradeckých lesů. Jde o biologicky naprosto unikátní lokalitu, která je tvořena mozaikou rybníků, jezírek, periodických tůní, vlhkými loukami, ale i suchým vřesovištěm, rumištěm či březovým lesíkem. K této rozmanitosti přispívá také podloží, tvořené převážně jílovci a štěrkopískovými naplaveninami a také to, že tato lokalita dříve byla vojenským cvičištěm.

PP Na Plachtě

kraj: Královéhradecký, okres: Hradec Králové

rozloha: 39,9 ha

vyhlášeno: 1998

 

Nejvýraznější krajinný prvek v PP Na Plachtě tvoří bezesporu rybníky Plachta a Jáma, jejichž pobřežní porosty hostí řadu druhů vodních ptáků, od běžnějších, jako je lyska černá (Fulica atra) nebo polák velký (Aythia ferina), po druhy vzácnější (např. potápka malá (Tachybaptus ruficolis), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) nebo chřástal vodní (Rallus aquaticus)).

 

Na severním břehu rybníka Jáma se rozkládá podmáčená louka, složením rostlinných druhů patřící do svazu Molinion caerulae. Roste zde např. krvavec toten (Sanguisorba officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis) či tužebník obecný (Filipendula vulgaris), ze vzácnějších druhů prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo drobná kapradinka hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum). Na květenství krvavce totenu je vázán vzácný motýl modrásek očkovaný (Maculinea teleius).

 

Na podmáčenou louku navazují sušší stráňky a centrální vřesoviště, které se na podzim odívá do růžové barvy, způsobené vřesem obecným (Calluna vulgaris). Ze zajímavějších, většinou teplo- a suchomilných rostlin zde můžeme objevit např. jehlici trnitou (Ononis spinosa), jetel prostřední (Trifolium medium), kručinku barvířskou (Genista tinctoria), čilimník řezeňský (Chamaecytisus ratisbonensis) nebo dva druhy chmerků (Scleranthus anuus, S. perennis). Na vlhčích místech roste všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Na písčiny jsou vázány samotářské včely (např. vzácná Epeoloides coecutiens) nebo květolib včelí (Philanthus triangulum). Na písčinách také najdeme zajímavého nosatce, rýhonosce (Coniocleonus turbatus) a jeho vzácnějšího příbuzného rýhonosce (Coniocleonus nebulosus), který má v současné době Na Plachtě jedinou lokalitu v ČR.

 

Obvykle v květnu se v periodických tůňkách začínají líhnout korýši žábronožky letní (Branchipus schaefferi), následované listonohem letním (Triops cancriformis). Na větší jezírka je vázána cela řada obojživelníků, udáváno jich je celkem 14 druhů. Najdeme zde i vzácnější druhy, jako čolka velkého (Triturus cristatus), rosničku zelenou (Hyla arborea), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), ropuchu krátkonohou (Bufo calamita) a ropuchu zelenou (Pseudepidelea viridis). Na Plachtě žije také velké množství vážek, od běžné vážky ploské (Libellula depressa) po vzácnější vážku jasnoskvrnnou (Leucorhinia pectoralis) nebo šídlatku tmavou (Lestes dryas).

 

Nedílnou součástí lokality je také rumiště. Ač by se na první pohled zdály deponie zeminy a kusů betonu jako škodlivý a přírodní prostředí hyzdící prvek, jsou ve skutečnosti velmi významné, protože poskytují zimoviště celé řadě živočichů (např. ještěrce obecné (Lacerta agilis) nebo užovce obojkové (Natrix natrix). Žije zde invazivní plž tmavoretka bělavá (Monacha cartusiana).

 

Zajímavým fenomén je výskyt chladnomilných a horských druhů na lokalitě s průměrnou nadmořskou výškou 240 m n. m. Vedle nížinných a teplomilných druhů tu žije zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), čolek horský (Triturus alpestris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium).

 

Přirozeným přírodním ohrožením je sukcese, proto zde probíhá celá řada managementových opatření (odstraňování náletu, kosení, hloubení jezírek). Hlavním ohrožením pro lokalitu je však městská zástavba, posouvající se stále více k severnímu okraji památky. Jak vyplývá z předešlého textu, PP Na Plachtě je naprosto unikátní a velmi hodnotnou lokalitou, a byla by tedy velká škoda nechat ji zaniknout.

 

Periodické tůně