Branchipus schaefferi - žábronožka letní

3. 9. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Branchipus schaefferi Fischer, 1834 - žábronožka letní

Čeleď: Branchipodidae – žábronožkovití

Status: KO, CR

 

Popis: Délka těla 15–25 mm. Tělo je téměř bez pigmentu, u starších jedinců bělavé s červenými přívesky. Někdy můžeme pozorovat i nazelenalé jedince, toto zbarvení je způsobeno potravou (zelenými řasami). Stejně jako u všech žábronožek má i tento druh výrazný pohlavní dimorfizmus. Na hlavě je pár výrazných tmavých očí. Samci mají druhý pár tykadel přeměněn na kleštičkovité útvary, které jsou u samic zakrnělé, ty slouží k uchopení samice při páření. Samice má na prvních dvou článcích upevněn pár vaječných vaků, který mají perleťový lesk.

 

Možná záměna: S ostatními žábronožkami (v ČR 4 druhy), ovšem tento druh je poměrně dobře rozpoznatelný již podle zbarvení (červená vidlička, perleťový lesk vaječných vaků). Navíc jde o letní druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v Evropě, chybí na Britských ostrovech a v severní Evropě.

 

V ČR vzácný druh, vyskytující se zejména v nížinách v povodí větších řek, roztroušeně po celé ČR (např. východní Čechy, Jihlavsko, střední a jižní Morava).

 

Biologie a ekologie: Žábronožka letní obývá letní periodické tůně na polních a lesních cestách, zaplavované louky, tankodromy apod. Obývá kaluže a menší tůně většinou s bahnitým dnem. Vyskytuje se od května do října, až když se voda prohřeje.  Často se vyskytuje společně s listonohem letním (Triops cancriformis). Ve vodě se pohybuje velice rychle, rejdivým pohyby. Živí se řasami a různými rostlinnými i živočišnými zbytky, které filtruje z vody. Dospělí samci se přichytí pomocí klěštičkových tykadel k samici a páří se, za několik dnů samice vypouští z vaječných vaků vajíčka, která vydrží ve vyschlé kaluži i několik let.

 

Ohrožení a ochrana: Stejně jako ostatní naše žábronožky je zařazena mezi zvláště chráněné živočichy jako kriticky ohrožená (KO), stejně tak v červeném seznamu. Dříve byla hojným druhem téměř po celém území, nyní je jako ostatní naši lupenonožci vzácná. Je ohrožena intenzifikací zemědělství a změnou vodního režimu krajiny. Velké populace přežívají v tankodromech v některých vojenských újezdech.

 

 

Literatura:

 

Merta L., Zavadil V. & Sychra J. (2016): Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. AOPK ČR.

 

Šráměk-Hušek R., Straškraba M. a Brtek J. (1962): Lupenonožci – Branchiopoda. Fauna ČSSR, Svazek 16. ČSAV Praha.