Trkmanec-Rybníčky - Přírodní památka

9. 10. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Slaniska, kdysi nepříliš vzácný biotop nejjižnější Moravy, patří v současné době k jednomu z nejohroženějších biotopů v ČR. Fragmenty kdysi rozsáhlých slaných luk a slanisek v povodí Trkmanky, drobného vodního toku na severovýchodním okraji obce Rakvice, jsou v současné době chráněna 2 maloplošnými rezervacemi: PP Trkmanec-Rybníčky a plánovanou NPP Trkmanské louky. V následujícím článku si představíme první z lokalit.

PP Trkmanec-Rybníčky

kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav
rozloha: 44,33 ha
vyhlášeno: 2008

Rezervace Trkmanec-Rybníčky se nachází mezi obcemi Rakvice a Velké Bílovice v Dolnomoravském úvalu, v nivě Trkmanky v nadmořské výšce okolo 165 m n. m. Jedná se o komplex terénních depresí, slaných luk a rákosin v místech dřívějšího Rakvického rybníka.

Rezervace vznikla především kvůli územní ochraně populace naturového pcháče žlutoostenného (Cirsium brachycephalum). Z dalších vzácných halofilních (tj. slanomilných) druhů se zde vyskytuje např. merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), solenka Valerandova (Samolus valerandi), sítina Gerardova (Juncus gerardii) či šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus). Kromě těchto největších vzácností zde při troše snahy můžeme najít i mnohé další vzácné a ohrožené druhy vázané na slaniska či slatiny, vyskytuje se zde např. ožanka čpavá (Teucrium scordium), jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum), ostřice žitná (Carex secalina), rozrazil bažinný (Veronica anagalloides), sítina slanomilná (Juncus ranarius), kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), karbinec statný (Lycopus exaltatus), komonice zubatá (Melilotus dentatus), divizna švábová (Verbascum blattaria), proskurník lékařský (Althaea officinalis). V blízkém okolí rezervace se vyskytuje také kriticky ohrožený starček zlatý (Senecio doria).

Ze zajímavých pavoukovců jsou z rezervace udávány v rákosinách žijící skákavka Canestriniho (Mendoza canestrinii) a zápředník rybniční (Clubiona juvenis). Rezervace je také významným hnízdištěm vodních a mokřadních ptáků a rozmnožištěm obojživelníků. Obojživelníků zde bylo zjištěno 7 druhů, např. kuňka obecná (Bombina bombina) či rosnička zelená (Hyla arborea). Plazi jsou zastoupeni užovkou obojkovou (Natrix natrix) a ještěrkou obecnou (Lacerta agilis). Hnízdí zde např. husa velká (Anser anser) či několik druhů chřástalů: vodní (Rallus aquaticus), kropenatý (Porzana porzana) a malý (Porzana parva). Často se zde zastavují také husy běločelé (Anser albifrons) a polní (Anser fabalis), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) či pisík obecný (Actitis hypoleucos). Z dravců se v rezervaci vyskytuje ostříž lesní (Falco subbuteo), moták pilich (Circus cyaneus) a moták pochop (Circus aeruginosus). Savci jsou zastoupeni především bobrem evropským (Castor fiber).

Pro udržení vzácných rostlin a živočichů v rezervaci je třeba občasným narušováním půdního povrchu a vegetačního krytu vytvářet vhodné plošky pro uchycení jednoletých halofytů, pomocí řízeného vodního hospodářství zajistit především v jarních měsících dostatek vody a také monitorovat a potlačovat výskyt expanzních a invazních druhů rostlin, především rákosu obecného (Phragmites australis), slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) či hvězdnic (Aster sp.).