Soos - Národní přírodní rezervace

4. 5. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Nedaleko od Františkových Lázních, v západním cípu České republiky, se nachází evropsky významná a unikátní rezervace spojující hned několik vzácných biotopů.

soos

 

NPR Soos

kraj: Karlovarský, okres: Cheb

rozloha: 221 ha

vyhlášeno: 1964

 

V dobách pleistocénu se na lokalitě dnešní Národní přírodní rezervace vyskytovala souvislá vodní hladina, která dala vzniknout organickým sedimentům na dně. Na celé lokalitě je i v současnosti hladina spodní vody velmi vysoká. Velmi často se zde můžeme setkat s vývěry minerálních pramenů, ale i s vývěry suchého oxidu uhličitého, tedy mofety. Povrch rezervace v současnosti pokrývá oligotrofní organozem (glej) a pseudoglej s náznaky zasolení. V okrajových částech je také přítomna dosud se vytvářející se rašelina.

 

Lokalita je známá nejen pro svojí geologii, ale i rostlinná a živočišná společenstva obývající tolik biotopů, kolik jen lokalita nabízí, mají vysokou prestiž. Za zmíňku stojí jak mokřadní, slanomilná tak i reliktní společenstva v přirozeně vzniklých lesních porostech s převahou břízy pýřité (Betula pubescens) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

 

Lesní společenstva, obklopující bezlesou část rezervace tvoří kromě již zmíněné břízy a borovice další druhy jako například bříza bělokorá (Betula pendula), borovice blatka (Pinus rotundata), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další. Na bezlesých zasolených částech je k vidění hned několik vzácných a ohrožených druhů naší flóry:  kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), sivěnka přímořská (Glaux maritima), kuřinka solná (Spergularia salina), hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora) či bařička bahenní (Triglochin palustre). Na zrašelinělých plochách roste hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo vrba plazivá (Salix repens). V rašelinných jezírkách se vyskytuje kriticky ohrožená bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca) a vzácněji také bublinatka menší (Utricularia minor). Za zmínku stojí také orchidej prstnatec Russowův (Dactylorhiza curvifolia), který zde měl ještě v 70. letech minulého století svou jedinou lokalitu v ČR. V současné době se však již na této lokalitě nevyskytuje. Na vhodných místech lze byl nalezen i mech drobnolístek nahý (Discelinum nudum) a řasa Percursaria percursa, která zde byla objevena jako nový druh pro Českou republiku. Ze vzácnějších druhů hub v NPR roste např. muchomůrka olšová (Amanita friabilis) a také šťavnatka zlatá (Hygrophorus aureus).

 

Lokalita je pro svou zvláštnost a unikátnost často podrobována spoustě inventarizačních průzkumů, a tak lze říct, že patří mezi jedny z velmi dobře probádaných. Ze zajímavých brouků zde žijí vzácní nosatci Orchestes testaceus a Coeliodinus nigritarsis. Je zde také pestrá fauna střevlíkovitých. Velice zajímavá je i motýlí fauna, ze vzácnějších obyvatelů zde poletuje bělopásek topolový (Limenitis populi), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a opravdovou vzácností je kriticky ohrožený perleťovec severní (Boloria aquilonaris) nebo vzácný modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete).  Ze zajímavé arachnofauny je poměrně častý lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) a  slíďák levhartí (Arctosa leopardus).  Ani počty obratlovců nezůstavají pozadu. V rezervaci se vyskytuje 11 druhů obojživelníků, jako například vzácná ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) nebo čolek velký (Triturus cristatus). Ptactvo je zde zastoupeno 150 druhy z nichž lze uvést spoustu zajímavých a vzácných druhů. Od roku 1992 zde pravidelně hnízdí jeřáb popelavý (Grus grus). Z dalších vzácných druhů se zde vyskytuje kriticky ohrožený vodouš rudonohý (Tringa totanus) a další krátkokřídlí jako chřástal vodní a kropenatý (Porzana porzana) a (Rallus aquaticus). Hojná je zde bekasína otavní (Galinago galinago). Z pěvců se tu poslední roky objevuje i slavík modráček (Luscinia svecica).

 

Do 19. století se na lokalitě intenzivně těžila rašelina i křemelina. Od vyhlášení lokality za chráněnou ustala všechna těžební činnost a lokalita se opět vrací do původního stavu. Skrz NPR vede naučná stezka po můstkových chodníčcích. Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších přírodních lokalit v ČR. V těsném sousedství rezervace se nachází stejnojmenná stanice pro handicapované živočichy a muzeum přírody Chebska. NPR je také zařazena k evropsky významným lokalitám soustavy NATURA 2000 a do soustavy botanicky významných území IPA.

 

soos1 soos2 soos3
soos4 soos5 soos6
soos7 soos8 soos9