Vizír - národní přírodní památka

14. 2. 2016 vytvořil Zdeněk Mačát

Uprostřed lesů v srdci CHKO Třeboňsko, nedaleko Chlumu u Třeboně, se rozkládá rybník se zrašeliněnými okraji. Rezervace chrání vzácné druhy rostlin a živočichů vázaných právě na rašeliniště a oligotrofní nádrž.

 

NPP Vizír

Kraj: Jihočeský, okres: Jindřichův Hradec, CHKO Třeboňsko

Rozloha: 10,22 ha

Vyhlášení: 1987

 

Vizír je významnou rezervací CHKO Třeboňsko, její unikátnost tkví v kombinaci mokřadních společenstev přecházejících v rašeliniště, a také ve vodní ploše rybníka, která si díky extenzivnímu chovu ryb zachovává vhodné parametry pro vzácné druhy. V minulosti byl však rybník negativně ovlivněn intenzivním chovem ryb a nevhodnými úpravami (vyhrnování břehů a hnojení). Dnes je rybník v soukromém vlastnictví, které pomáhá v udržování vhodného režimu hospodaření.

 

Rybník byl vybudovaný na sedimentech z řeky Lužnice, které v minulosti sehráli důležitou roli v utváření třeboňské krajiny. Na říčních sedimentech je pak vrstva fluviálních štěrků a písků, které jsou zakryty holocenními rybničními sedimenty a drobnými ložisky rašeliny zčásti zatopené vodní hladinou. Zbylé nezatopené části rašeliny tvoří na okrajích výtopy rybníka živé rašeliniště. Zdrojem vody je pro rybník i rašeliniště je povrchová voda a drobné lesní vodoteče.

 

Květena rybníka je velmi bohatá a pestrá. V minulosti však byla negativně ovlivněna nevhodným hospodařením a například velké porosty leknínu bělostného (Nymphaea candida), jsou dnes známy pouze ojedinělým výskytem v mělčích částech rybníka. V rašelinných okrajích nalezneme typické i vzácné druhy. Mezi ty typické můžeme zařadit ostřici zobánkatou (Carex rostrata), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), zblochan vodní (Glyceria maxima) či suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Zajímavými druhy jsou pak bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca), rosnatka prostřední (Drosera intermedia) a r. okrouhlolistá (D. rotundifolia). Směrem k lesům se objevuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris), ostřice ježatá (Carex echinata) nebo bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea).

 

Rybník Vizír se pyšní dobře prozkoumanou faunou. Vděčí za to výskytu vzácného brouka, potápníka dvojčárého (Graphoderus bilineatus). Tento „naturový“ potápník, zde do nedávna měl jedinou lokalitu výskytu v ČR, dnes je však znám i z několika dalších zachovalých vodních ploch na Třeboňsku. Fauna pavouků je zastoupena například dvěma druhy lovčíků, l. mokřadní (Dolomedes fimbriatus) a l. vodní (D. plantarius). Lokalita je také významná pro výskyt obojživelníků. Pravidelně se na lokalitě rozmnožuje například blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae). Ve starých stromech na hrázi (převážně dubech) hnízdí hohol severní (Bucephala clangula), loviště zde nachází mnoho další druhů jako volavka popelavá (Aredea cinerea) či čáp černý (Ciconia nigra). Pravidelně zde bývá zaznamenávána vydra říční (Lutra lutra).