Graphoderus bilineatus - potápník dvojčárý

16. 9. 2013 vytvořil Radim Gabriš

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)  potápník dvojčárý

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: KO, CR, IUCN: VU, BERN II, NATURA 2000, HD: II, IV

 

Popis: Velikost 1415,7 mm. Tělo ploché, široce oválné. Hlava vepředu žlutá s černým vzorem, v zadní části černá. Štít žlutý s tenkým černým příčným pruhem na předním i zadním okraji. Krovky žlutavé pokryté hustou sítí černých skvrnek. Končetiny rezavě červené.

 

Možná záměna: S dalšími třemi druhy rodu Graphoderus vyskytujícími se v ČR. Od nich se odlišuje zejména tenkým příčným černým pruhem na zadním okraji štítu. Šířka tohoto pruhu tvoří jen asi třetinu šířky středního světlého pruhu, ostatní druhy mají tento pruh širší.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh rozšířený od Španělska, Francie, Anglie a jižní Skandinávie po západní Sibiř.

 

V ČR v současnosti velmi vzácný druh. Zhruba do 50. let 20. století byl poměrně běžným druhem rozšířeným zejména ve středním Polabí, na Třeboňsku a Královehradecku. V druhé polovině 20. století nebyl na našem území zaznamenáván, až v devadesátých letech se podařilo objevit několik lokalit na Třeboňsku. Počet těchto lokalit se v poslední době zvyšuje.

 

Biologie a ekologie: Brouci i larvy tráví většinu života pod vodou. Vajíčka jsou kladena začátkem léta do stonků vodních rostlin, vývoj larvy poté probíhá po zbytek vegetační sezóny. Pro úspěšné přežívání vyžaduje potápník dvojčárý hlubší nádrže a jezera dostatečně zarostlá vodní vegetací. V jižních oblastech svého areálu osidluje nejčastěji prosluněné čisté až dystrofní vody, v našich podmínkách obýval pravděpodobně především neobhospodařované menší rybníky a nádrže.

 

Ohrožení a ochrana: Evropsky významný druh, v Bernské úmluvě zařazen jako přísně chráněný druh (BERN II). Dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny patří mezi kriticky ohrožené druhy (KO). V Červeném seznamu veden jako kriticky ohrožený (CR), v Červeném seznamu IUCN veden jako zranitelný druh (DD). Ohrožení spočívá především v nedostatku vhodných biotopů. Většina lokalit byla zničena nevhodnými zásahy spojenými s intenzifikací rybníkářství. Pro ochranu druhu je třeba ponechat všechny známé lokality výskytu bez rybářského využití, aby zůstala zachována kvalita vody a bohatá vodní vegetace.

 

 

 

Literatura:

 

Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťasný J. & Trávníček D. (2007): Katalog vodních brouků České republiky. Klapalekiana 43 (Supplementum): 1–289.

 

Boukal D. S., Fikáček M., Hájek J., Konvička O., Křivan V., Sejkora R., Skalický S., Straka M., Sychra J. & Trávníček D. (2012): Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana 48: 1–21.