Ciconia nigra - čáp černý

15. 5. 2010 vytvořil

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) - čáp černý  

Řád: Ciconiiformes - brodiví, čeleď: Ciconiidae - čápovití  

Status: SO, VU, IUCN: LC, Bern II, Bonn II, AEWA, Bird Dir I, CITES II

 

Popis: Čáp černý je 90-105 cm velký pták s rozpětím křídel od 170 do 200 cm. Nápadný je svýma dlouhýma nohama a dlouhým zobákem. Oba mají červenou až cihlovou barvu. V prostém šatu je zbarvení zobáku a nohou méně výrazné. Tělo je zbarveno do černa se zeleně-kovovým odleskem. Spodina těla je bílá, stejně jako podpaždí. U čápa černého nepozorujeme pohlavní dimorfizmus.

 

Rozšíření: Letní rozšíření čápa černého zahrnuje střední a východní Evropu, Balkánský poloostrov a Malou Asii. Z Ruska jeho rozšíření pokračuje v pásu mezi 60-40 rovnoběžkou až do severní Číny a jihovýchodního Ruska. Zimoviště evropských populací se nachází v Africe, a to buď na pobřeží Atlantského oceánu nebo na pobřeží Rudého moře a ve východní Africe. Druhým velkým zimovištěm, pro asijské populace, je oblast Indie, a JV Čína. Stálé populace čápa černého se vyskytují v JAR a částečně tažné populace jsou k vidění ve Španělsku a Francii.

 

První hnízdění čápa černého se z České republiky udává z počátků 30. let 20. století v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Stav populace se od té doby výrazně změnil. Čáp černý dnes obývá převážnou část území. Na území ČR leží migrační rozhraní pro tento druh. Jedinci ze západu území migrují na pobřeží Atlantského oceánu přes Gibraltarský průliv. Jedinci z východu pak volí cestu přes Malou Asii a Nilský průplav na pobřeží Rudého moře a dále do východní Afriky.

 

Biologie a ekologie: Druh původně lesních komplexů podél vodních toků, který dnes již obývá i kulturní krajinu. Na hnízda přilétají již stabilní páry. Hnízdo si staví oba partneři nejčastěji na stromě nebo na skalním výběžku. Je složené z větví, vnitřek hnízda je vystlán drny trav nebo mechem. Samice v dubnu snáší 3-5 bílých vajec, na kterých sedí oba rodiče. Po vylíhnutí se o potomky opět starají oba rodiče. Potravu čáp transportuje v hrdelním vaku a mláďatům ji vyvrhuje na okraj hnízda. Potravu loví v okolí hnízda. Hlavními složkami jsou ryby, méně častěji žáby, plazi a drobní savci.

 

Ohrožení a ochrana: Stavy tohoto druh v ČR i nadále rostou a je vidět, že populace zde prosperují. Negativní vliv na hnízdění těchto majestátných ptáků má velká těžba dřeva. Její vinou dochází k velkému úbytku vhodných míst pro hnízdění. Depozice toxických látek v organismu je u čápa jako u predátora také z příčin jeho úbytku.

Autor: Zdeněk Mačát