Santon - Přírodní památka

2. 1. 2011 vytvořil Zdeněk Mačát

Pod kopcem, kdysi zvaném Padělek, kde se dnes rozkládá přírodní památka Santon s kaplí zasvědcené Panně Marii Sněžné, se před více než 200 lety odehrála Bitva tří císařů. Pod samotnou přírodní památkou v roce 1805 rozprášil Napoleon Bonaparte a jeho generálové armádu ruského cara a rakouského císaře. Dnes zde chráníme otevřené trávobylinné stanoviště vzácných rostlin a živočichů.

 

PP Santon Kraj: Jihomoravský, okres: Brno - venkov

Rozloha: 0,39 ha, ochranné pásmo 5,08 ha

Vyhlášeno: 1979

 

PR Santon je tvořena stejnojmenným vrcholem (296 m n. m.) z račických a lulečských slepenců se rozkládá ve Šlapanické pahorkatině. Jde o významnou kulturně-historickou lokalitu v rámci Slavkovského bojiště. Na vrcholu stojí od roku 1832 kamenná kaple, již předcházela kaple dřevěná, která však padla za oběť francouzskému opevnění v době války.

 

Nejvýznamnější částí rezervace je samotný vrchol mendipu s kaplí. Zde roste v hojných počtech kosatec nízký (Iris pumila), také večernice smutná (Hesperis tristis) či pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus). Za významné jsou považovány populace pochybku prodlouženého (Androsace elongata). Vzácněji se na lokalitě vyskytuje kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a sasanka lesní (Anemone sylvestris). Ve svazích lze také nalézt zvonek boloňský (Campanula bononiensis), česnek žlutý (Allium flavum) či mateřídoušku olysalou (Thymus glabrescens). Keřové a stromové patro pokrývá úpatí mendipu. Je převážně tvořeno z hlohu (Crataegus sp.), obou druhů brslenů (Euonymus europaeus, E. verrucosus), z růže šípkové (Rosa canina) nebo vzácněji kalinou tušalají (Viburnum lantana). Dřevinný porost, jež převažuje ze severní strany Santonu je tvořen javory (Acer sp.), habrem (Carpinus sp.), lískou (Corylus sp.), jasanem (Fraxinus sp.) a dubem zimním (Quercus petrea). Hojně je zde vysazena borovice lesní (Pinus sylvestris) a borovice černá (P. nigra).

 

Z bezobratlých živočichů Santon obývá šířící se kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Podrobný zoologický průzkum však nebyl dosud proveden, a proto z tohoto území známe jen málo živočichů. Z plazů se zde hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z avifauny zde byl pozorován lejsek šedý (Muscicapa striata) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Hnízdí zde koroptev polní (Perdix perdix).