Vlčice - přírodní památka

29. 5. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Jižně Šluknova, v řídce osídleném pohraničním kraji bývalých Sudet se nachází jedno z nejmladších maloplošně chráněných území Česka.

 

PP Vlčice

Kraj: Ústecký, okres: Děčín

Rozloha: 27,3 ha

Vyhlášeno: 2022

 

Na začátku roku 2022 byla vyhlášena přírodní památka nesoucí jméno po stejnojmenném vrchu Vlčice. Krajinářsky nepříliš výrazná součást Šluknovské pahorkatiny skrývá překvapivě hodnotné biotopy v jinak hospodářsky využívaných okolních lesích. Na severních až severozápadních svazích Vlčice se po desítky až stovky let formovaly bukové porosty, které dnes chápeme jako reprezentativní ukázku přírodě blízkých lesů, na něž jsou vázána bohatá společenstva rozmanitých organismů, především saproxylických brouků.

 

Horninovým podkladem je zde granodiorit lužického masivu, který na mnoha místech Vlčice vystupuje v podobě balvanových polí a mrazových srubů. Mezi balvany se vytváří jen skeletovité, mělké, kyselé půdy, často překryté silnou vrstvou spadaného bukového listí. Není divu, že bylinné patro je zde chudé a spadá do vegetace acidofilních bučin sv. Luzulo-Fagion sylvaticae. Velmi častá je zde ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), vidět lze též ostřici kulkonosnou (C. pilulifera), při okrajích rezervace také ostřici prstnatou (C. digitata). Z trav jsou hojnými druhy metlička křivolaká (Avenella flexuosa), lipnice hajní (Poa nemoralis), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), méně častá je strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a kostřava lesní (Festuca altissima). Bohatě jsou zastoupeny kapradiny, např. bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kapraď rozložená (D. dilatata), papratka samičí (Athyrium filix-femina). Z bylin lze dále nalézt věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), pitulník horský (Galeobdolon montanum), náprstník červený (Digitalis purpurea), na vlhkých místech rozrývaných zvěří roste ostřice řídkoklasá (Carex remota), čarovník alpský (Circaea alpina), řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa) či netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere). V blízkém okolí rezervace je častý nepůvodní kolotočník ozdobný (Telekia speciosa). Dřevinnou skladbu bučin doplňuje javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza pýřitá (Betula pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decidua). Na různá vývojová stádia buku jsou vázány lignikolní a saprotrofní houby, např. smolokorka buková (Ischnoderma resinosum), jednoletý choroš rezavec pokožkový (Inonotus cuticularis), bílou hnilobu buků vyvolávající pórnatka bledoplavá (Ceriporiopsis gilvescens) či na buk mykorhizně vázaný hřibovitý šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus).

 

Místní staré bukové porosty jsou jedinečným biotopem pro pozoruhodné saproxylické brouky. K raritám rezervace se řadí výskyt kriticky ohroženého dřevomila (Hylis cariniceps) a ohroženého kůrovcovitého brouka z rodu Synchita (Synchita undata). Významné jsou též doložené nálezy kovaříkovitých brouků rodu Agriotes (Agriotes pallidulus) a Selatomosus (Selatosomus cruciatus), nechybí zde ani vzácnější hubojedi (Mycetochara maura a M. axillaris) a lesan lodničník (Lymexylon navale). Z dalších brouků se zde vyskytuje například nápadně veliký drabčík sršní (Quedius dilatatus), jehož larvy žijí v hnízdech sršně obecné (Vespa crabro). Na staré buky, resp. dutiny stromů jsou hnízdně vázáni i někteří ptáci, jako je holub doupňák (Columba oenas) a sýc rousný (Aegolius funereus), z dalších druhů byl v rezervaci pozorován ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), lejsek malý (Ficedula parva) a také včelojed lesní (Pernis apivorus).

 

Silný predační tlak spárkaté zvěře zde brání přirozené obnově a zmlazování buku. Důsledná ochrana stromů proti okusu bude patřit k managementu lokality. V neposlední řadě je podstatné zmínit, že klidné, řídce osídlené území Šluknovska je již od 90. let 20. století významným teritoriem navrátivšího se vlka obecného (Canis lupus).

 

 

Literatura:

 

Dvořák V. (2022): Ms. Vlastní pozorování v letech 2005–2022.

 

KÚ Ústeckého kraje (2019): Plán péče o přírodní památku Vlčice na období 2020–2029. Ms. Depon in: KÚ Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, 14 s.