Pivovařiska - Přírodní památka

13. 5. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Přírodní památka Pivovařiska představuje zachovalou mozaiku podmáčené louky i sušší pastviny. Nachází se zhruba 1,5 km severozápadně od vrcholu Chléviska, na pomezí Hostýnských a Vizovických vrchů v nadmořské výšce 465-480 m n.m. Mezi obcemi Hošťálková a Liptál na Vsetínsku.

 

PP Pivovařiska

kraj: Zlínský, okres: Vsetín

rozloha: 2,66 ha

vyhlášeno: 1999

 

V PP Pivovařiska se nachází společenstva podmáčených luk i teplomilnějších strání. Na okraji přírodní památky protéká meandrující potok. Přírodní památka Pivovařiska je významná zejména z botanického hlediska.

 

V podmáčených částech louky se daří orchideji vstavači májovému (Dactylorhiza majalis), toliji bahenní (Parnassia palustris), dvou druhům suchopýrů - s. úzkolistému  (Eriophorum angustifolium) a vzácnému s. širolistému (Eriophorum latifolium), bařičce bahenní (Triglochin palustre) nebo mečíku střecholistému (Gladiolus imbricatus). Ze vzácnějších ostřic např. ostřice Hartmanova (Carex hartmanii). Na vlhkých místech zde roste také vzácný mech jílovka luční (Hypnum pratense). Na sušších místech rostou orchideje hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subs. signifera), vstavač bledý (Orchis pallens) a v okrajových částech PP okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). Fytogeograficky zajímavý je výskyt teplomilné ostřice horské (Carex montana). Z dalších vzácných rostlin se zde vyskytuje např. řepíček mochnovitý (Aremonia agrimonoides), pro který jsou Pivovařiska téměř nejzápadnější lokalitou celkového areálu. Dále zmiňme např. kozlík chlumní (Valeriana angustifolia) nebo kociánek dvoudomý (Antennaria dioica).

 

Také se zde vyskytují vzácní a chránění živočichové. Na sušších okrajích se vyskytuje sklípkánek černý (Atypus piceus). Za zajímavý lze považovat nález vysazeného hlemýždě Helix aspersa, který má domovinu ve Sředomoří. Vyskytuje se zde okáč voňavkový (Brintesia circe). Hojná je zde kobylka hnědá (Decticus verrucivorus). V okolí potoka se vyskytuje mlok skvrnitý (Samandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo). Byl zde pozorován také čolek horský (Mesotriton alpestris) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Z ptáků zde hnízdí budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula) u potoka se vyskytuje skorec vodní (Cinclus cinclus).

 

Přírodní památka Pivovařiska je v současné době oplocena a je v ní vypuštěno stádo ovcí, které přirozeně spásá luční porosty a nahrazuje tak kosení louky a současně odstraňování náletových dřevin.