Dactylorhiza majalis subsp. majalis - prstnatec májový pravý

12. 11. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Dactylorhiza majalis subsp. majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. - prstnatec májový pravý

Syn.: Orchis majalis Rchb., Orchis fistulosa Moench, Orchis latifolia subsp. majalis (Rchb.) Klinge, Dactylorhiza comosa subsp. majalis (Rchb.) P. D. Sell, Dactylorchis majalis (Rchb.) Vermeulen

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C3, §3, CITES

 

Popis: Vytrvalé, 25-50 cm vysoké byliny se zploštělými hlízami a dutou, pod květenstvím smáčknutelnou, často načervenalou lodyhou. Na bázi lodyh se nachází několik šupinovitých listů. Lodyžní, lupenité listy jsou kopinaté až eliptické, na líci tmavě skvrnité, oboustranně lysé. Květenství jsou klasovitá, v obrysu vejcovitá až válcovitá, tvořená větším počtem nachových, růžových či vzácněji bílých květů. Vnější okvětní lístky jsou obvykle skvrnité, vejčité, boční okvětní lístky směřují vzhůru. Spodní pysk je většinou trojlaločný. Ostruha je až 1 cm dlouhá, rovná nebo zahnutá. Plodem jsou válcovité tobolky.

 

Možná záměna: Prstnatce jsou na určování díky rozsáhlé hybridizaci v tomto rodě poměrně složitou skupinou rostlin. Na našem území hrozí záměna zejména s dalším poddruhem, prstnatcem májovým rašelinným (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa), který se liší nápadně menším vzrůstem, menším počtem listů a často také absencí tmavých skvrn. Dalšími podobnými druhy jsou prstntce plamatý (Dactylorhiza maculata) a Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), od kterých se liší dutou lodyhou a celkovým vzhledem.

 

Rozšíření: Tento poddruh prstnatce májového roste zejména ve střední a východní Evropě a na západní Sibiři. Severní hranice areálu tohoto taxonu probíhá jižní Skandinávií, jižní hranice severním Středomořím.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně, od nížin až do hor. Těžiště rozšíření na našem území leží ve středních výškových polohách.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, který roste na vlhkých loukách a pastvinách, na slatinách, na okrajích lučních pramenišť či na rašeliništích vrchovištního typu. Vyhovují mu hlinité půdy s dostatkem živin.

 

Geofyt, který kvete v závislosti na nadmořské výšce od května do června.

 

Ohrožení a ochrana: Jedná se o poměrně hojný druh orchideje, proto není z globálního hlediska na našem území příliš ohrožen. Některé populace prstnatce májového zanikly zejména díky vysoušení a melioracím vlhkých luk. V současné době jsou některé populace poškozovány pěstiteli orchidejí, amatérskými fotografy či vykopáváním hlíz, které jsou posléze používány v lidovém léčitelství. Druh je chráněn zákonem a je také uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin v kategorii ohrožený. Jako všechny orchideje je uveden v mezinárodním seznamu CITES, který omezuje mezinárodní obchod s jakoukoliv částí tohoto druhu.

 

Taxonomická poznámka: Jedná se pravděpodobně o hybridogenní taxon, který vznikl hybridizací prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata).