Biskoupská hadcová step - Přírodní památka

1. 11. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Jen několik desítek metrů jižním směrem obce Biskoupky se rozkládá výměrou nevelká, přesto biologicky rozmanitá lokalita – Biskoupská hadcová step. Jako přírodní památka byla vyhlášena již na konci 70. let minulého století a mimo to je dnes součástí i Evropsky významné lokality „Údolí Jihlavy“.

 

PP Biskoupská hadcová step

Kraj: Jihomoravský, okres: Brno-venkov

Rozloha: 2,58 ha

Vyhlášeno: 1979

 

V údolí řeky Jihlavy, zhruba od vodní nádrže Mohelno, najdeme několik rezervací, které jsou tvořeny přirozenými výchozy serpentinitů. Hadec (serpentinit) jako ultrabazická hornina představuje poměrně agresivní prostředí, ve kterém nedokáže růst lecjaká rostlina. Přesto se řada druhů dokázala tomuto bazickému, zároveň velmi výhřevnému podkladu přizpůsobit a dokonce se na něj specializovat.

 

Většina rezervace je tvořena travnatou skalní stepí a mozaikovitě je doplněna o zapojené porosty keřů a dřevin. Na lokalitě se ještě na počátku 90. let 20. století páslo, v následujících letech od pastvy upustilo a vegetace začala degradovat. V současnosti je stav o mnoho příznivější.

 

Již časně z jara vykvétá řada charakteristických teplomilných rostlin jako křivatec český (Gagea bohemica), ostřice nízká (Carex humilis) a drobné, krátkověké terofyty jako jsou pochybek prodloužený (Androsace elongata), rozrazil trojklanný (Veronica triphyllos), r. rolní (Veronica arvensis), nechybí osívka jarní (Erophila verna) nebo plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum). Na skalkách lze vidět tařinku kališní (Alyssum alyssoides), tařinku horskou (Alyssum montanum) nebo dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata). K nim se přidávají dobře známé druhy jako čilimík řezenský (Chamaecyticus ratisbonensis) či rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), ale i vzácný svízel moravský (Galium valdepilosum). Později na stepí dominují trávy z rodu kostřava (Festuca spp.) a kavyly – kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla) a kavyl sličný (Stipa capillata). Velmi vzácně se zde vyskytuje i kriticky ohrožený trýzel rozkladitý (Erysimum repandum). Kapradiny jsou zastoupeny silně ohroženým sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium) nebo sleziníkem severním (Asplenium septentrionale) a sleziníkem routičkou (Asplenium ruta-muraria). Z dřevin dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris) a mahalebka (Prunus mahaleb), ale najdeme zde i hrušeň polničku (Pyrus pyraster). Na borovicích se hojně vyskytuje jmelí bílé borovicovité (Viscum laxum subsp. austriacum).

 

Na lokalitě se vyskytuje i řada vzácných živočichů. Z bezobratlích je zde významně zastoupena lepidofauna s výskytem např. okáče voňavkového (Brintesia circe), o. kostřavového (Arethusana arethusa), hnědáska květelového (Melitaea didyma), h. kostkovaného (Melitaea cinxia). Bohatě jsou zastoupeni rovnokřídlí. Vyskytuje se zde cvrčivec révový (Oecanthus pellucens), kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata) ad. Z obratlovců hostí hadcová step např. ještěrku zelenou (Lacerta viridis).

 

 

Biskoupská hadcová step je rozlohou nevelká, přesto významná lokalita hadcové flóry a obecně xerotermních druhů rostlin a živočichů. Managementové zásahy spočívají především v odstraňování nepůvodních dřevin jako je trnovník akát a v redukci borovice lesní.

 

Literatura:

 

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P., (ed.) Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a Ecocentrum Brno, 932 pp.