Androsace elongata - pochybek prodloužený

20. 4. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Androsace elongata L. – pochybek prodloužený

Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité

Status: NT

 

Popis: Drobná, jednoletá bylina vytvářející přízemní růžici listů. Listy jsou přisedlé, podlouhle kopinaté, celokrajné. Lodyhy obvykle vyrůstají jednotlivě, méně často po dvou až třech, jsou hustě pýřité s roztroušenými žlázkami. Květenstvím je chudší okolík složený ze 3-8 květů. Listeny květních obalů jsou kratší než květní stopky; kalich je pýřitý; koruna květů kratší než kalich, v ústí květní trubky žlutá, jinak jsou květy bílé. Plodem je kulovitá tobolka kratší než kalich.

 

Možná záměna: Pochybek prodloužený se dá zaměnit s pochybkem severním (Androsace septentrionalis), který má ovšem lysé kalichy, které jsou zároveň kratší než koruna. Tobolky jsou naopak z kalicha vyčnívající. Dobrým znakem jsou též listeny, které jsou u druhého druhu výrazně užší.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským submediteránně-subkontinentálním areálem zahrnujícím střední Evropu, Balkánský poloostrov, východní Evropu s přesahem na Kavkaz a do íránsko-turanské oblasti. Izolovaně se vyskytuje též v Evropě západní.

 

V České republice se vyskytuje jak v Čechách tak na Moravě, především v oblastech termofytika a přilehlých částech mezofytika. Hojněji se s ním můžeme setkat v Českém středohoří, Povltaví či v Českém krase, na Moravě na Znojemsko-brněnské či Hustopečské pahorkatině, Hané či Drahanské vrchovině.

 

Ekologie: Druh osidlující iniciální, nezapojené porosty, trávníky, pole, antropicky ovlivněná stanoviště jako náspy, úhory, rovněž na skalnatých svazích. Preferuje chudé, písčité půdy s kyselejší až neutrální reakcí. Konkurenčně slabý druh.

 

Jednoletý efemerní terofyt s fenologickým optimem v dubnu až květnu.

 

Ochrana a ohrožení: Pochybek prodloužený je v Červeném a černém seznamu řazen mezi téměř ohrožené druhy (NT). Vyskytuje na poměrně krátkodobě existujících stanovištích, často pouze přechodně v různě silných populacích. Tato populační dynamika je pro efemerní terofyty typická. Vzhledem k velikosti a celkově gracilnímu habitu je rostlinou snadno přehlédnutelnou.

 

 

Literatura:


Kovanda M. (2003): Androsace L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vyd., Academia, Praha, 252-254.