Báň - Přírodní památka

16. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

 

Přírodní památka Báň se nachází asi 10 km východně od Poděbrad. Jedná se o významné refugium pro rostliny a živočichy v jinak zemědělské krajině středního Polabí.

 

PP Báň

Kraj: Středočeský, okres: Nymburk

Rozloha: 10,58 ha

Vyhlášeno: 1972

 

Spolu s přilehlou NPR Kněžičky tvoří PP Báň v ploché nížině středního Polabí nepřehlédnutelný krajinný prvek. Jedná se o jižně až jihozápadně orientovanou opukovo-slínovcovou stráň, na které se zachovaly teplomilné trávníky, fytocenologicky zařaditelné ke společenstvům svazu Bromion erecti. Spodní část rezervace je tvořena pozvolným svahem, který je porostlý starým sadem, svrchní pak prudším obnaženým svahem s nezapojenou vegetací (tzv. bílé stráně).

 

Ve spodní části dominují teplomilnější druhy travin jako je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Kromě běžnějších druhů teplomilných rostlin a dřevin, jako je devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), čilimník řezeňský (Chamaecytisus ratisbonensis), oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) či dub šípák (Quercus pubescens), zde lze nalézt i druhy vzácné či ohrožené, např. kamejku modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), lněnku lnolistou (Thesium linophyllon) nebo hvězdnici zlatovlásek (Aster linosyris). Ve svrchních partiích rezervace pak lze, kromě vzácně se vyskytující pěchavy vápnomilné (Sesleria caerulea), nalézt oba naše druhy bělozářek – bělozářku liliovitou (Anthericum liliago) a bělozářku větvitou (Anthericum ramosum). V rezervaci se hojně vyskytuje také vstavač nachový (Orchis purpurea) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V 80. letech zde byl také J. Rydlem nalezen tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera). Nověji však tento druh zaznamenán nebyl a je třeba ho na lokalitě považovat za vyhynulý.

 

Podrobnější souhrnný zoologický průzkum nebyl zřejmě v rezervaci dosud proveden. Vyskytuje se zde zejména větší počet vzácnějších teplomilných druhů bezobratlých živočichů. Na lokalitě byli zjištěni například následující pavouci: sklípkánek černý (Atypus piceus), skákavka Talavera aequipes či stepník rudý (Eresus kollari). Při troše štěstí se tu můžete setkat také se vzácnějším střevlíčkem lunoskvrnným (Callistus lunatus) nebo s běloskvrnáčem pampeliškovým (Amata phegea). Z okolních polí je udáván výskyt listonoha letního (Triops cancriformis). Z obratlovců se na lokalitě vyskytuje především ještěrka obecná (Lacerta agilis).

 

Rezervace je ohrožena zejména sukcesí a zarůstání křovinami. K managementovým opatřením, která jsou na lokalitě prováděna, patří zejména pravidelné odstraňování náletových dřevin a kosení trávy v pásech. Lokalita patří do EVL Žehuňsko.

 

 

Literatura:

 

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. – In.: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR XIII, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.

Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. – Zprávy Československé Botamické Společnosti 18: 195–205.