Kněžičky - Národní přírodní rezervace

25. 9. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Za stepními druhy nemusíte jezdit jen na jižní Moravu nebo do Českého krasu. Lesostepní rezervace Kněžičky se překvapivě nachází na rozhraní Královéhradeckého a Nymburského okresu, na stráni nad železniční tratí Hradec Králové – Praha a s trochou nadsázky by se dala označit za Pouzdřanskou step východních Čech.

NPR Kněžičky

kraj: Královéhradecký a Středočeský, okres: Hradec Králové, Nymburk

rozloha: 89,0967 ha

vyhlášeno: 2006

 

NPR vznikla spojením PR Žehuňská obora, PR Bludy a části PR Žehuňský rybník. Tvoří ji několik různorodých typů biotopů: šípáková doubrava, stráně lesostepního charakteru nebo střídavě vlhké až téměř subhalofilní terénní deprese, vznikající mezi železničním náspem a úpatím stráně. Větší část rezervace se nachází v Žehuňské oboře, ve které se chovají daňci (Dama dama) a mufloni (Ovis musimon). Na jaře zde rozkvétají stovky trsů hlaváčku jarního (Adonis vernalis), později zde můžeme najít vstavač nachový (Orchis purpurea), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), žluťuchu menší (Thalictrum minus) nebo poměrně velké porosty pelyňku pontického (Artemisia pontica). Důležitou složkou obory je šípáková doubrava, tvořená úctyhodnými duby šípáky (Quercus pubescens). V jejich dřevě se vyvíjejí larvy roháče obecného (Lucanus cervus) a kovaříka rezavého (Elater ferrugineus). Z ptáků zde můžeme při troše štěstí spatřit datla černého (Dryocopus martius) nebo strakapouda prostředního (Dendrocopos medius). Na okrajích obory a v lesních porostech mimo ní roste hojně kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum).

 

Druhou, neméně významnou, částí rezervace jsou xerotermní trávníky mimo oboru. Na nich ve vrcholném létě převládá oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina). Mezi vzácnější druhy rostlin, které zde můžeme spatřit, patří hvězdnice zlatohlávek (Aster linosyris), hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella), sasanka lesní (Anemone sylvestris), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) nebo hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Ze vzácnějších hub zde roste hřib satan (Boletus satanas). V početných keřích hnízdí pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo ťuhýk obecný (Lanius colurio). Pozoruhodná je také přítomnost velkého počtu jedinců motýla okáče ovsového (Minois dryas). Na zamokřených, níže položených místech roste violka nízká (Viola pumila), drobná kapradina hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) nebo ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus).

 

NPR Kněžičky je ve správě CHKO Kokořínsko a je součástí Ptačí oblasti Žehuňský rybník a obora a EVL Žehuň-obora.

 

 

    

   

 

Literatura:

 

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. et al. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.