Váté písky - Národní přírodní památka

30. 11. 2008 vytvořil Filip Trnka

Mezi železničními stanicemi Rohatec a Bzenec-Přívoz se rozkládá jedinečný biotop, často nazývaný "Moravská Sahara". Nachází se pouze podél železniční trati v délce 5,5 km a nejširší část má kolem 60 m. Právě díky železniční trati tato stepní lokalita existuje dodnes. Od odletujících jisker z parních lokomotiv čas od času začala hořet vegetace a proto plochy podél železnice nikdy nezarostly stromy.

NPP Váté písky kraj: Jihomoravský, okres: Hodonín
rozloha: 94,56 ha
vyhlášeno: 1990

Jedna z nejvýznamějších lokalit nezalesněných vátých písku v České republice, také velmi cenná lokalita obligátních vzácných pískomilných rostlin (psamofytů) a živočichů. Již brzy z jara zde kvete silně ohrožený křivatec nizoučký (Gagea pusilla). Později květe paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), smil písečný (Helichrysum arenarium) a také velmi vzácné druhy trav jako kostřava Dominova (Festuca vaginata subsp dominii), kavyl písečný (Stipa borysthenica) nebo tomkovice plazivá (Hierochloe repens). Z dalších vzácných rostlin tu roste silenka lepkavá (Silene viscosa), šater latnatý (Gypsophila paniculata), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia). Ze vzácných hub tu najdeme outkovku neladnou (Dichomitus squalens) a dřevomorku zlatou (Pseudomerulius aureus).

 

Na xerotermní vegetaci je vázáno spoustu druhů bezobratlých. Z vzácných rovnokřídlých se zde vyskytuje kobylka (Montana montana), saranče (Dociostaurus brevicollis). Na píscích se často prohání několik druhů svižníkovitých (Cicindelidae), z chráněných krasců se zde vyskytuje krasec měďák (Chalcophora mariana). Ze vzácnějších druhů brouků najdeme chroustka opýřeného (Anoxia pilosa), chrousta mlynaříka (Polyphylla fullo), lejnožrouta (Onthophagus furcatus), tesaříka (Cortodera femorata), tesaříka (Nothorhina punctata) a také několik druhů psamofilních střevlíkovitých. Jedinou lokalitu v rámci ČR zde má nosatec Sibinia arenariae. Pestrá je též fauna blanokřídlých, vyskytuje se zde kolem třiceti druhů mravenců, k nejvýznamějším patří mravenec (Messor muticus) nebo také samotářská včela dlouhoretka obecná (Bembix rostrata). Mezi další zajímavé blanokřídlé patří žahalka žlutá (Scolia hirta) nebo vzácnější žahalka čtyřskvrnná (Scolia sexmaculata). Žije zde kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a také pakudlanka jižní (Mantispa styriaca). Zřejmě zde již vyhynul ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Z motýlů zde najdeme pestrokřídelce podražcového (Zerynthia polyxena), okáče medyňkového (Hipparchia fagi), okáče ovsového (Minois dryas) a několik dalších druhů okáčů, kteří zde již vyhynuli. Ze zajímavé arachnofauny tu najdeme skálovku popelavou (Berlandina cinera), stepníka rudého (Eresus kollari), pakřižáka Walckenaerova (Uloborus walckenaerius), teplomila písečného (Titanoeca psammophila), skálovku českou (Haplodrassus bohemicus) a také zde byl popsán v roce 2001 nový druh -  slíďák pískomilný (Alopecosa psammophila). Z obratlovců zde žije početná populace ještěrky zelené (Lacerta viridis), dále užovka hladká (Coronella austriaca). Avifauna je zastoupena velmi vzácným dudkem chocholatým (Upupa epops), lelkem lesním (Caprimulgus europaeus) a bělořitem šedým (Oenanthe oenanthe).

 

Managment na lokalitě spočívá v likvidaci náletu akátu a borovic, ale občas vznikne i samovolný požár. Území je zařazeno do soustavy botanicky významných území (IPA).