Na požárech - národní přírodní památka

13. 4. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Až při hranici s Německem, několik kilometrů od pohraničního města Rozvadov se nachází bezesporu jedna z nejhodnotnějších lokalit CHKO Český les. Z civilizace k ní vede cesta zdlouhavá, nejlépe z odbočky červené turistické trasy nedaleko osady Háje (Leirwinkel). Z krajiny na člověka dýchá doba stále ještě nedávno minulá, kdy místem procházela „železná opona“. Nedaleko se do 50. let minulého století nacházela obec Jedlina (Neu Losimthal). Typická „lesní ves“ vznikající spontánně na dominikální panské půdě, do které se lidé vystěhovávali v nouzi v 18. století. Vliv člověka se na krajině díky extenzivnímu zemědělství samozřejmě podepsal, ale v tom dobrém, harmonickém slova smyslu.

 

NPP Na požárech
kraj: Plzeňský, okres: Tachov
rozloha: 79 ha
vyhlášeno: 1992

 

Lokalita Na požárech se nachází v místech bývalých luk a pastvin. Dnes jí spíše vidíme jako plošinu s rozptýlenou zelení a mokřadní ladou reprezentovanou pestrou škálou vegetačních typů. Mozaika je tvořena společenstvy vysokých ostřic, několika typy rašelinných a vrchovištních plošek, podhorskými smilkovými trávníky, vřesovišti a mokřadními vrbinami. Řada těchto biotopů je natolik cenná, že lokalita byla zařazena na seznam Evropsky významných lokalit.

 

Na požárech bylo doloženo necelých 300 druhů vyšších rostlin, z nichž řada je vzácných a chráněných (25 z nich dokonce vedených ve vyhlášce o zvláště chráněných druzích). Tou zřejmě nejvzácnější rostlinou je drobná, keřovitá vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides), která zde má jednu ze čtyř recentních lokalit na našem území. Nechybí ani další, kriticky ohrožený druh – vrba plazivá (Salix repens). V relativně bohatých populacích se zde vyskytuje rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a je odtud uváděna i silně ohrožená tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Z dalších druhů bych zmínil vzácnější vrbovku bahenní (Epilobium palustre), mokřadní, ohrožený druh kapradiny kapradiník bahenní (Thelypteris palustris) nebo některé druhy mokřadních ostřic – ostřici blešní (Carex pulicaris), ostřici plstnatoplodou (Carex lasiocarpa) či ostřici ježatou (Carex echinata). Oku lahodí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zábělník bahenní (Comarum palustre), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) či prha arnika (Arnica montana). Pokud máte štěstí, můžete zde nalézt i drobný všivec lesní (Pedicularis sylvatica) nebo plavuník zploštělý (Diphasiastrum complamatum).

 

Lokalita však překvapí i znalce mykologie. Na dřevě topolů a vrb lze nalézt jednoletého zástupce chorošů – pórnatku jemnou (Ceriporiopsis balaenae), která je řazena mezi kriticky ohrožené druhy. Stejně tomu je i u masenky lišejníkové (Hypocreopsis lichenoides), která se na našem území vyskytuje pouze v západních Čechách.

 

Z pavoukovců stojí za zmínku výskyt lovčíka vodního (Dolomedes fimbriatus) a klepítníka členitého (Ischyropsalis hellwigi). Významný je  také výskyt velmi vzácného motýla perleťovce severního (Boloria aquilonaris), který se vyskytuje pouze v západních, JZ a jižních Čechách. Pozoruhodný je i výskyt vzácných ploštic, ze kterých bych zmínil klešťanku potoční (Micronecta poweri poweri), klešťanku žlutočárnou (Sigara hellensii), bruslařku severskou (Gerris lateralis). Z brouků zde žije např. roháček (Platycerus caprea), roháček kovový (Platycerus carabioides), krytonosec (Ceutorhynchus inaffectatus), drabčíci Platydracus latebricola či Stenus kiesenwetteri.

 

Až do poloviny 90. let minulého století byla na lokalitě známa populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Bohužel zřejmě zvýšený turistický zájem zapřičinil, že odtud tetřívek není téměř 20 let pozorován.

 

I lokalita Na požárech má své stinné stránky, které můžeme spatřovat v rozsáhlých náletech pionýrských dřevin a expanzně se šířícímu tavolníku. Management tedy spočívá především v odstraňování náletových dřevin, který provádí např. ČSOP Libosváry a také v zavedení extenzivní pastvy skotu a kosení.

 

 

 

Literatura:

 

Mackovčin P.  & Zahradnický J. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. - Pzeňsko a Karlovarsko. Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a Eko Centrum Brno, Praha.