Pastvisko u Lednice - národní přírodní památka

14. 9. 2016 vytvořil Zdeněk Mačát

Nedaleko na sever od města Lednice na pravém břehu řeky Dyje se nachází soustava kanálů, mokřadů, tůní a luk, která poskytuje útočiště vzácným druhů bezobratlých i obratlovců. Celé území je součástí Biosférické rezervace Dolní Morava a Evropsky významné lokality Niva Dyje a Ramsarského mokřadu Mokřady Dolního Podyjí.

 

NPP Pastvisko u Lednice

Kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav

Rozloha: 30,5 ha

Vyhlášení: 1990

 

Území, na kterém se nachází rezervace, se rozkládá ve sníženinách řeky Dyje, které jsou vyplněny kvartérními sedimenty, fluviálními štěrkopísky a písčitými povodňovými hlínami. Místy se na povrchu objevují slatiny a slatinné zeminy, v západní části se nachází malý ostrůvek vátých písků. V minulosti bylo území součástí rozsáhlých pastvin, které byly postupně meliorovány. V roce 1975 byl zdejší mokřad revitalizován a bylo zde vybudováno několik kanálů a stavidlo pro lepší regulovatelnost vodní hladiny, tak aby vyhovovala zdejší fauně a flóře. V průběhu 80. let však bylo stavidlo zničeno a hydrologický režim lokality byl narušen. V 90. letech zde byla chována rybí obsádka s nepůvodními druhy ryb, která byla zcela odstraněna až v roce 2001. Dnes na lokalitě probíhá intenzivní ornitologický průzkum a byla zde vybudována pozorovatelna.

 

Rostlinná společenstva jsou tvořena převážně rákosinami a vysokými ostřicemi. Na okrajích rezervace je vyvinut měkký i tvrdý luh. Velmi nápadné jsou porosty rákosu obecného (Phragmites australis) v mozaice s ostřicí pobřežní (Carex riparia) a orobinci (Typha spp.). Chráněné a významné druhy jsou na zaplavených částech zastoupeny žebratkou bahenní (Hottonia palustris), bublinatkou jižní (Utricularia australis) či drobničkou bezkořennou (Wolffia arrhiza). Na vysýchajících dnech tůní roste hojně šáchor hnědý (Cyperus fuscus), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), ostřice Otrubova (Carex otrubae), konitrud lékařský (Gratiola officinalis) či kyprej prutnatý (Lythrum virgatum). Ve vrbových porostech na okraji rezervace pak roste bledule letní (Leucojum aestivum) a na mokřadní louce v severní části pryšec lesklý (Euphorbia lucida). Velmi zajímavé je i společenstvo řas, které je zastoupeno například makroskopickou zelenou řasou Enteromorpha intestinalis nebo vzácnou sinicí Microchaete lothrochoides. Na tlejících kmenech listnáčů roste vzácná houba trepkovitka šafránová (Crepidotus crocophyllus).

 

Společenstvo bezobratlých živočichů je rovněž zastoupeno zajímavými a vzácnými druhy. Hlavním lákadlem celé lokality je kromě velkého počtu ptačích druhů také chráněná pijavka lékařská (Hirudo medicinalis). Tento druh se vyskytuje omezeně pouze na jižní Moravě a lokalita Pastvisko patří mezi ty nejznámější. Ze zajímavých měkkýšů se na lokalitě vyskytuje velevrub malířský (Unio pictorum) a svinutec tenký (Anisus vorticilus). Z pavouků zde nalezneme dva velmi vzácné druhy, cedivečku pobřežní (Argenna patula) a skákavku Canestriniho (Mendosa canestrinii). Žije zde několik vzácných druhů rovnokřídlých, jmenovitě kobylka kuželohlavá (Ruspolia nitidula), saranče černopruhá (Mecostethus parapleurus) a cvrček pobřežní (Pteronemobius heydeni). Mezi zajímavé druhy můžeme zařadit také střevlíčka Platynus krynickii. Na mokřadní ekosystémy je vázáno také mnoho druhů motýlů. Samotné tůně a další stojaté vody jsou útočištěm velkého počtu obojživelníků. Na lokalitě se vyskytuje čolek dunajský (Triturus dobrogicus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis), kuňka obecná (Bombina bombina) a další druhy. Avifauna je nadmíru bohatá. Lokalita poskytuje svojí zachovalostí a charakterem vhodné místo pro hnízdění řady vzácných druhů, ale také slouží jako tahová zastávka pro další druhy. Mezi kriticky ohrožené pravidelně hnízdící druhy patří bukáček malý (Ixobrychus minutus). Mezi tažné druhy, u kterých se předpokládá hnízdění, můžeme na lokalitě pozorovat třeba chřástala malého (Porzana parva), kolihu velkou (Numenius arquata), poláka malého (Aythya nyroca), vodouše rudonohého (Tringa totanus) nebo volavku červenou (Ardea purpurea) a mnoho dalších druhů.

 

 

Literatura:


Anonymus (2013): Plán péče o Národní přírodní památku Pastvisko u Lednice na období 2015-2024. online dostupné na: http://palava.ochranaprirody.cz/res/archive/205/026123.pdf?seek=1413196891

 

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 932 pp.

 

Mačát Z. (2015, 2016): Ms., Vlastní pozorování.