Lednické rybníky - Národní přírodní rezervace

3. 12. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit na Moravě se nachází uprostřed romantického Lednicko-Valtického areálu. Tvoří ji soustava rybníků v nivě potoka Včelínku a řeky Dyje.

NPR Lednické rybníky

kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav

rozloha: 552,5 ha

vyhlášeno: 1953

 

Celá rybniční soustava je tvořena 5 rybníky. Od západu jsou to rybníky Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký. První 4 leží Mezi obcemi Sedlec a Lednice, poslední pak v Lednickém parku.

 

Ze vzácnějších či ohrožených rostlin, které rostou v příbřežních porostech či volné vodě, lze jmenovat např. šmel okoličnatý (Butomus umbelatus), šejdračka bahenní (Zannichelia palustris), žabník trávovitý (Alisma gramineum), lakušník Rionův (Batrachium rionii), lakušník Baudotův (Batrachium baudotii) či prustka obecná (Hippuris vulgaris). Na zasoleném východním břehu rybníka Nesytu rostou některé slanomilné rostliny, mezi něž patří solenka Valerandova (Samolus valerandi) nebo blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica). Při občasném letnění rybníků, se na jejich obnažených dnech objevují vzácné jednoleté rostliny, např. tráva bahenka šášinovitá (Heleochloa schoenoides), kuřinka solná (Spergularia salina), štírovník tenkolistý (Lotus tenuis) nebo ostřice žitná (Carex secalina). Jedním z největších překvapení bylo znovuobjevení merlíku slanomilného (Chenopodium chenopodioides), při letnění Nesytu v roce 2007. Tato rostlina byla totiž dlouhou dobu považována v ČR za nezvěstný druh.

 

Na stromech v okolí rybníků žije tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), mravenec lužní (Limentopum microcephalum) a na něj vázaný pavouk mikárie pospolitá (Micaria sociabilis). Na Nesytu a přilehlém Slanisku u Nesytu mají jedinou lokalitu v ČR slíďák slaništní (Pardosa maisa),  na litorální vegetaci se vyskytují velmi vzácní pavouci jako pavučenka Entelecara omissa, skákavka Marpissa canestrinni či čelistnatka Tetragnatha shoshone. Kromě běžných skokanů, tu můžeme spatřit také rosničku zelenou (Hyla arborea), ropuchu zelenou (Pseudepidelea viridis) či kuňku obecnou (Bombina bombina). Z plazů můžeme jmenovat užovku hladkou (Coronella austriaca). Rybníky a jejich okolí slouží také jako shromaždiště a hnízdiště vodních ptáků. Na ostrůvcích v Zámeckém rybníku hnízdí početná kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea) a kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax). Na Nesytu v roce 2007 po dlouhé době zahnízdily tři páry tenkozobců opačných (Recurvirostra avosetta). Mezi další druhy, které zde lze pozorovat patří např. potápka malá (Tachybaptus ruficollis), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), husa velká (Anser anser), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), lžičák pestrý (Anas clypeata) nebo čírka obecná (Anas crecca). V posledních letech tu lze stále častěji spatřit také bobra evropského (Castor fiber).

 

Vzhledem k tomu, že se rybníky využívají ke komerčnímu chovu ryb a k sedimentaci znečištěných odpadních vod, dochází zde často k eutrofizaci vody. V posledních letech opět dochází k letnění rybníků, které má pozitivní vliv na zvyšování biodiverzity v rezervaci. O management rezervace se stará Správa CHKO Pálava. Zámecký rybník je také součástí kulturního dědictví UNESCO.