Dolní mušovský luh - přírodní památka

17. 7. 2017 vytvořil Zdeněk Mačát

Lužní les, pozůstatek velkých mušovských luhů, při soutoku Dyje a Jihlavy se nachází 2,5 km od obce Ivaň. Dnes se rozkládá za hrází II. (Věstonické) nádrže Nových Mlýnů. Přírodní památka je součástí EVL Mušovské luhy. Tamní lesy jsou významným hnízdištěm ptáků.

 

PP Dolní mušovský luh

Kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav

Rozloha: 48,76 ha

Vyhlášeno: 1990

 

Celé území přírodní památky je tvořeno kvartérními sedimenty Dyjsko-svratecké nivy se štěrkopísky. V nivě Jihlavy se pak hojně nacházejí slepá ramena, tvořící důležitou součást tvrdého luhu. Hlavní dřevinou je zde dub letní (Quercus robur), jasan úzkolistý (Franixus angustifolia) a habr obecný (Carpinus betulus).

 

Bylinné patro poskytuje prostředí pro typické hájové druhy rostlin jako je ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) nebo sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides). Hladinu stojatých vod v létě zcela zaplní okřehek menší (Lemna minor). V letních měsících pak většina území rezervace přerůstá neprostupným houštím kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a vlhkých místech rákosem obecným (Phragmites australis). Velmi druhově bohaté je naopak společenstvo hub. Roste zde například vzácná a kriticky ohrožená trepkovitka šafránová (Crepidotus crocophyllus) nebo žampion Bernardův (Agaricus bernardii) či vzácná dřevokazná houba strmělka kmenová (Clitocybe truncicola) a mnoho dalších.

 

Spektrum živočichů obsahuje velký počet druhů ptáků a dalších druhů, které jsou vázány na lužní lesy a mokřady. Mezi nejvýznamnější ptačí druhy hnízdící v rezervaci patří orel mořský (Haliaeetus albicilla). Orli se v rezervaci i jejím nejbližším okolí vyskytují také v zimě, když zde pravidelně nocují. Společně s orly zde hnízdí datel černý (Dryocopus martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) nebo strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Významný je také výskyt čolka dunajského (Triturus dobrogicus), který zde obývá zbytky slepých ramen společně s hojnou kuňkou obecnou (Bombina bombina) či skokanem štíhlý (Rana dalmatina). Hmyzí společenstva jsou početně zastoupeny motýly, brouky či mouchami. Ze zajímavých motýlů se na lokalitě vyskytuje travařík velký (Schoenobius gigantella), píďalka nadmuticová (Perizoma lugdunaria) nebo rákosnice tečkovaná (Globia algae). Z brouků se zde vyskytuje bohaté spektrum potápníků a vodomilů nebo nespočet vzácnějších vlhkomilných střevlíků jako je např. pestřec temný (Chlaenius tristis), Blethisa multipunctata nebo střevlíček zelenonachový (Agonum viridicupreum). Z dvoukřídlých much je zde známo více druhů komárů rodu Aedes nebo Culex.

 

 

Literatura:

 

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P., (ed.) Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a Ecocentrum Brno, 932 pp.