Scilla vindobonensis - ladoňka vídeňská

4. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Scilla vindobonensis Speta - ladoňka vídeňská

Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)

Status: C3, §2  

 

Popis: Drobné rostliny, dorůstající se maximálně 20 cm. Cibulka je vejčitá až kulovitá. Listy jsou široce čárkovité, prohnuté, na konci zřetelně kápovité, na bázi obvykle červené. Květní stopky a vřetena květenství jsou často výrazně červené. Květenství je nahloučené na jednu stranu, nejspodnější květ obvykle vyrůstá na dlouhé stopce. Poupata jsou světlá, nazelenalá nebo bělavá. Květy jsou tmavě modré, na bázi často s bělavou skvrnkou, zevnějšku jsou světlejší, zelenavé až světle modré. V jednotlivých populacích je typický častý výskyt dvojlistých rostlin. Plodem je trojpouzdrá tobolka, ukrývající světlá semena.

 

Možná záměna: Od ladoňky karpatské (Scilla kladnii) se ladoňka vídeňská dá odlišit podle načervenalých bází listových pochev, jednostranného pyramidovitého květenství a převahou dvoulistých jedinců v populacích. Od ladoňky dvoulisté (Scilla bifolia) se liší dvoubarvým okvětím s nápadnou bělavou skvrnkou na bázi, světlých semen či nápadně načervenalých květních stopek.

Rozšíření:
Panonský druh s těžištěm rozšíření v Maďarsku, Rakousku a na jižním Slovensku. Jižní hranice areálu leží v Srbsku a Chorvatsku, severní pak prochází přes Českou republiku do okolí Drážďan.

V ČR roste především v termofytiku. V Čechách roste roztroušeně v Polabí, Poohří a v Českém Středohoří. Na Moravě se roztroušeně vyskytuje především na Hané (např. okolí Kroměříže) a v Dolnomoravském úvalu.

Ekologie: Ladoňka vídeňská roste ve vlhčích listnatých a lužních lesích, vzácněji na loukách v aluviích větších vodních toků, na humózních půdách s dostatkem vlhkosti.

Geofyt, který kvete v březnu a dubnu.

Ohrožení a ochrana:
Ladoňka vídeňská je ohrožena hlavně izolovaností svých populací a reliktností stanovišť na kterých roste. Zánik dané populace, ať už vinou vysbírání rostlin zahrádkáři nebo zničením biotopu, je většinou nevratný. Druh chráněný zákonem a uvedený v Červeném seznamu cévnatých rostlin. Některé lokality jeho výskytu jsou územně chráněny (např. PP Obora).

Taxonomická poznámka:
Ladoňka karpatská je diploidní taxon (2n = 18), který byl dříve řazený do široce pojímaného druhu Scilla bifolia L.

 

 

Literatura:

Kochjarová L. (2005): Scilla bifolia group in the Western Carpathians and adjacent part of the Pannonian lowland: annotated chromosome counts. – Preslia 77(3): 317–326.

Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P. & Šafářová L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.