Scilla bifolia subsp. spetana - ladoňka dvoulistá Spetova

22. 4. 2014 vytvořil Michal Hroneš

Scilla bifolia subsp. spetana (Kereszty) Trávníček – ladoňka dvoulistá Spetova
Syn.: Scilla spetana Kereszty
Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)
Status: C1


Popis: Vytrvalé, 7-15 cm vysoké rostliny se zelenou či vzácněji červeně naběhlou květonosnou lodyhou. Listy, vyrůstající obvykle po dvou, jsou zelené, na bázi žlutozelené až načervenalé, mělce až nápadně žlábkovité, na konci zakončené kápovitou špičkou, na okrajích často načervenalé. Květenství jsou hroznovitá, poměrně řídká, tvořená 2-6 květy. Okvětní lístky jsou oboustranně ± stejně zbarvené, obvykle světle modrofialové. Plodem je tobolka ukrývající světle až tmavě hnědá semena.

Možná záměna: Určování našich původních druhů ladoněk je poměrně obtížná záležitost. Pro správnou determinaci je třeba více jedinců s dobře vyvinutými květenstvími v rámci populace. Nejsnáze odlišitelným druhem je ladoňka karpatská (Scilla kladnii), která má oboustranné květenství a v populacích se velmi často vyskytují trojlistí jedinci. Další druh, ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) se liší především na líci jinak zabarvenými květy a nápadně červeně naběhlými lodyhami a bázemi listů. Větší obtíže nastávají při rozlišování poddruhů ladoňky dvoulisté: nejlépe odlišitelná je ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), která má nápadně bohatá květenství s větším počtem tmavě modrých květů, o něco hůře se dají odlišit ladoňka dvoulistá pravá (Scilla bifolia subsp. bifolia) a ladoňka dvoulistá chlumní (Scilla bifolia subsp. buekkensis). Poslední dva jmenované taxony se od ladoňky dvoulisté Spetovy liší především menšími květy a také počtem chromozomů.

Rozšíření: Endemit okrajů Panonské nížiny, který se vyskytuje na jižní Moravě, na jihozápadním Slovensku, v severozápadním Maďarsku, severovýchodním Rakousku a také v severovýchodním Chorvatsku.

V ČR tento taxon roste pouze na několika lokalitách na jižní Moravě, především v lesích na dolním toku řeky Moravy, ale také ve Chřibech či Litenčických vrších.

Ekologie: Ladoňka dvoulistá Spetova roste především ve vlhkých listnatých lesích (především tvrdý luh sv. Alnion incanae a vlhké dubohabřiny sv. Carpinion), na dolním toku Moravy často na tzv. hrúdech, na půdách humózních písčito- až jílovitohlinitých.

Geofyt, který kvete v březnu či dubnu.

Ohrožení a ochrana: Přirozeně vzácný taxon na severní hranici svého areálu, který je nejnovější verzi Červeného seznamu veden jako kriticky ohrožený.

Taxonomická poznámka: Převážně hexaploidní (2n = 54) taxon. Populace z lesů v okolí Slovanského hradiště v Mikulčicích představuje soubor jedinců s největšími květy v rámci celého areálu tohoto poddruhu a byla popsána jako samostatná varieta var. magnomoravica Trávníček.

 

 

Literatura:

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P. & Šafářová L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.