Scilla bifolia subsp. bifolia - ladoňka dvoulistá pravá

27. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Scilla bifolia L. subsp. bifolia - ladoňka dvoulistá pravá

Syn.: Scilla bifolia subsp. danubialis Speta, Scilla bifolia subsp. drunensis Speta, Scilla drunensis (Speta) Speta

Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)

Status: C2, §2

 

Popis: Vytrvalé, 8-15 cm vysoké rostliny s vejcovitou až kulovitou, šedavě hnědou cibulkou. Listy, které vyrůstají obvykle po dvou, jsou široce páskovité, žlábkovité, na bázi obvykle červenavě naběhlé, zakončené úzkou kápovitou špičkou. Květonosné lodyhy jsou zelenavé či slabě hnědočerveně naběhlé. Květenství je jednostranný hrozen, který je dlouhý přibližně 1/2 květonosné lodyhy a je tvořený obvykle 4-8 květy. Okvětní lístky jsou světle až tmavě fialově modré, vzácně bílé, z obou stran přibližně stejně barevné. Prašníky jsou tmavě modré. Plodem je tobolka ukrývající světle až tmavě hnědá semena.

 

Možná záměna: Určování našich původních druhů ladoněk je poměrně obtížná záležitost. Pro nejsnadnější určení je třeba více jedinců s dobře vyvinutými květenstvími v rámci populace. Nejsnáze odlišitelným druhem je ladoňka karpatská (Scilla kladnii), která má oboustranné květenství a v populacích se velmi často vyskytují trojlistí jedinci. Další druh, ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) se liší především na líci jinak zabarvenými květy a nápadně červeně naběhlými lodyhami a bázemi listů. Větší obtíže nastávají při rozlišování poddruhů ladoňky dvoulisté: nejlépe odlišitelná je ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), která má nápadně bohatá květenství s větším počtem tmavě modrých květů, o něco hůře se dá odlišit ladoňka dvoulistá Špetova (Scilla bifolia subsp. spetana), která má delší okvětní lístky a čnělky a menší počet květů v květenství, nejhůře odlišitelná je ladoňka dvoulistá chlumní (Scilla bifolia subsp. buekkensis), která má o něco delší okvětní lístky i čnělky a vyskytuje se jen na jihovýchodní Moravě.

 

Rozšíření: Evropský taxon s nevelkým areálem rozšíření, jehož těžiště leží v Alpách. Západní hranice prochází pravděpodobně Francií a Německem, východní Slovinskem a Maďarskem, jižní Itálií a Chorvatskem a severní Českou republikou.

 

V ČR se druh vyskytuje pouze ve středním Polabí na Poděbradsku a střední a jižní Moravě (Haná, Drahanovská vrchovina, Znojemsko).

 

Ekologie: Druh rostoucí především v nivách menších a středních toků ve vlhčích či mezofilních lesích jako jsou dubohabřiny, olšiny či okrajově nížinné lužní lesy. Často ji lze nalézt také v přilehlých křovinách a lučních porostech. Ladoňce dvoulisté vyhovují především písčitohlinité až jílovitohlinité, na živiny bohaté, vlhčí půdy charakteru říčních náplavů. Tvoří složku jarního aspektu listnatých lesů. Semena jsou rozšiřována mravenci (myrmekochorie).

 

Geofyt s fenologickým optimem v březnu a dubnu.

 

Význam: Dekorativní a ornamentální rostlina. Alpský prvek na severní hranici svého rozšíření.

 

Ohrožení a ochrana: Ladoňka dvoulistá pravá je ohrožena hlavně izolovaností svých populací a reliktností stanovišť, na kterých roste. Vzhledem k tomu, že semena roznášejí mravenci, je šíření na větší vzdálenosti obtížné a nepravděpodobné. Proto je zánik dané populace, ať už vinou vysbírání rostlin zahrádkáři nebo zničením biotopu, většinou nevratný. Druh chráněný zákonem a uvedený v Červeném seznamu cévnatých rostlin. Některé lokality jeho výskytu jsou územně chráněny (např. PR Na Hornické).

 

Taxonomická poznámka: Diploidní až hexaploidní taxon. Na území ČR se vyskytují pouze tetraploidní jedinci (2n = 36). V rámci svého areálu rozšíření se rozpadá do několika morfologicky poněkud odlišných metapopulací, v současnosti hodnocených jako variety. Nominátní var. bifolia se vyskytuje v Alpách, na Moravě roste var. drunensis (Speta) Trávníček, která byla v Kubátově klíči uvedena pod jménem ladoňka rakouská (Scilla drunensis), v Čechách se vyskytuje endemická var. bohemica Trávníček, která má světlejší květy a obvykle zelené lodyhy.

 

 

 

Literatura:

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P. & Šafářová L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.