Druhová ochrana rostlin

9. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Prvotní snaha o druhovou ochranu se objevuje ve střední Evropě v druhé polovině 19. století. Tehdy byl, v roce 1880 v Tyrolsku, zakázán sběr protěže alpské (Leontopodium alpinum), což souviselo s rozvojem turistiky, kdy se protěž stala suvenýrem každého alpského turisty.U nás byl první pokus o ochranu jednotlivých druhů realizován až počátkem 20. století. V roce 1921 vyšel oběžník Zemské správy politické v Praze o ochraně květeny, jenž obsahoval první seznam chráněných druhů pro Čechy (o rok později vyšel seznam pro Moravu a Slezsko). Teprve v roce 1958 vyšel první seznam pro celou republiku (vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54 z 18. dubna 1958). Tento velmi děravý seznam platil dlouhých 34 let, kdy se dočkal potřebné revize ve vyhlášce 395/1992 Sb. Vyhláška z roku 1958 obsahala pouze vzácnější druhy vědomě člověkem poškozované na základě jejich atraktivity či různého využití. Dokument nezahrnoval druhy esteticky nezajímavé, druhy poškozované nepřímo, destrukcí stanovišť. Došlo tak k rapidnímu ústupu řady běžných druhů, které jsou dnes na pokraji vyhynutí (Sedum villosum, Sesleria uliginosa, Linaria arvensis, Bupleurum rotundifolium a další) či k absolutnímu vymizení nechráněných druhů, např. Hieracium purkynei. Tímto problémem se zabývala mezinárodní konference "Flóra a člověk XX. století (1970, Pardubice)" na jejímž základě začaly vznikat první červené seznamy ohrožených druhů vyšších rostlin. První seznam pro celý evropský kontinent vyšel v roce 1976, pro tehdejší ČSR v roce 1979. Nejnovější verze Červeného seznamu pochází z roku 2017. Zvláště chráněné druhy rostlin, tedy druhy chráněné zákonem, jsou obsažené v novelizované vyhlášce 175/2006 Sb.


V ČR se využívá klasické členění (A1-A3, C1-C4), k němuž přibylo mezinárodní členění vydané IUCN v roce 1994 (EX, ?EX, ?EX?, CR, EN, VU, LR, DD).

 

A1 - vyhynulý taxon; A2 - nezvěstný taxon; A3 - nejasný případ

C1 - kriticky ohrožený taxon; C2 - silně ohrožený taxon; C3 - ohrožený taxon; C4 - vyžadující pozornost

 

Zde, na serveru Natura Bohemica, jsme přistoupili ke komplexnímu členění statusů vzácnosti a ohrožení druhů na republikové a mezinárodní úrovni, s kterým se můžete setkat v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2000). K poslední aktualizaci Červeného seznamu došlo v roce 2012 (Grulich 2012). Největší změnou bylo zavedení trendů v rozšíření vzácných kriticky (C1) a silně ohrožených druhů (C2).

 

A1-A3 (=EX), C1 (=CR), C2 (=EN), C3 (=VU), C4 (=LR, DD) - kategorie ohrožení dle Červeného seznamu českého a mezinárodního

§ - taxony chráněné vyhláškou 175/2006 Sb.: §1 - kriticky ohrožené §2 - silně ohrožené §3 - ohrožené

ČK - taxony zpracované v Červené knize vzácných a ohrožených druhů rostlin (Čeřovský et al. 1999)

BERN - taxony uvedené v příloze 1, části A Bernské úmluvy z roku 1998

CITES - taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě

WORLD - taxony v celosvětovém červeném seznamu

NATURA 2000 - směrnice EU č. 92/43/EHS (s následným výčtem druhů v příloze II), ze které pro každý členský stát vyplývá povinnost zakomponovat do svého právního systému tuto směrnici, sestavit seznam druhů chráněných v rámci soustavy NATURA 2000 a následně zajistit dostatečnou druhovou a územní ochranu pro vybrané druhy.