Knížecí les - přírodní památka a evropsky významná lokalita

2. 5. 2014 vytvořil Zdeněk Mačát

Mezi obcemi Nosislav a Přísnotice, v nivách řeky Svitavy a říčky Šatavy se rozkládá komplex Nosislavského lesa, ve kterém najdeme hned dvě přírodní památky. Na jižním cípu toho lesa se nacházejí mokřiny a tůně Knížecího lesa.

 

PP & EVL Knížecí les

Kraj: Jihomoravský, okres: Brno-venkov

Rozloha: 11,33 ha

Vyhlášení: 2012

 

Knížecí les se nachází na nezpevněných horninách (fluviální hlinito-písčité sedimenty), které jsou tvořeny kvartérními usazeninami v nivách řek. Lokalita je tvořena uměle vytvořenými tůněmi, revitalizovaným vodním tokem a doprovodnými mokřady jako součást lužního lesa.

 

Botanicky lokalita nepatří mezi významné lokality v oblasti. Ze zajímavých druhů rostlin lze v Knížecím lese pozorovat zvýšený výskyt silně ohrožené ožanky čpavé (Teucrium scordium). Z rostlin zařazených do Červeného seznamu se zde vyskytují například: buřina jablečníkovitá (Leonurus marrubiastrum), sveřep luční (Bromus commutatus), štětička chlupatá (Virga pilosa), divizna švábovitá (Verbascum blattaria) a další. Z „naturových“ biotopů jsou z Knížecího lesa uváděny Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a Tvrdé luhy nížinných řek.

 

Lokalita je regionálně významná ze zoologického hlediska. Předmětem ochrany je „naturový druh“ kuňka obecná (Bombina bombina) a její biotop. Z dalších chráněných druhů obojživelníků se na lokalitě vyskytuje silná populace skokana ostronosého (Rana arvalis), u kterých je známá barvoměna samců v době rozmnožování. Dále například čolek obecný (Lissotriton vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) či skokan štíhlý (Rana dalmatina). Z dalších zajímavých druhů lze uvést motáka pochopa (Circus aeruginosus) či luňáka červeného (Milvus milvus).

 

Pro zachování ochranné funkce je důležité udržet stávající vodní režim rezervace. Jako nevhodné zásahy, které by mohli negativně ovlivnit lokalitu, jsou řazeny: nevhodné terénní úpravy, nadměrně početná rybí obsádka, skládkování materiálu a stavební činnost. Rovněž je v rezervaci upraveno zemědělské, lesnické a myslivecké hospodaření a to ve prospěchu ochrany přírody.  

 

 

Literatura:

 

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P., (ed.) Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a Ecocentrum Brno, 932 pp.