Novinky v české flóře v roce 2016

15. 2. 2017 vytvořil Michal Hroneš


S mírným zpožděním vám přinášíme shrnutí zajímavých nálezů a výsledků floristického výzkumu, které byly publikovány v roce 2016.

Obohacování květeny


Zatímco v roce 2015 byly publikace bohaté na studie a popisy nových endemických druhů české květeny, ty v roce uplynulém se nesly spíše ve znamení objevů nových taxonů pro květenu ČR. Celkový počet nově objevených taxonů dosahuje téměř 30, což je velmi úctyhodné číslo. Potěšující navíc je, že se nejedná jen o taxony zavlečené a zplaňující, ale i několik původních druhů.

Asi nejpřekvapivějším novým nálezem je drobná ostřice Carex depressa subsp. transsilvanica, která byla objevena na třech mikrolokalitách v okolí Polichna v Bílých Karpatech. Tento nenápadný druh, který je nejvíce podobný ostřici jarní (Carex caryophyllea), se vyskytuje zejména na Balkáně a v Karpatech a nejbližší dosud známá lokalita k našemu území leží u obce Chvojnica na česko-slovenské hranici.
Dalším nově rozlišeným taxonem je kostival hlíznatý úzkolistý (Symphytum tuberosum subsp. angustifolium). Tento poměrně nápadný poddruh kostivalu hlíznatého unikal pozornosti českých botaniků poměrně dlouhou dobu, přestože třeba na sousedním Slovensku je již více než 20 let rozlišován. Jeho rozšíření je u nás vázáno opět především na Karpatská pohoří.
K původním druhům naší květeny patří také pět nově nalezených druhů ostružiníků: ostružiník ozdobný (Rubus adornatus), ostružiník lichosvazečkovitý (Rubus fasciculatiformis) a ostružiník prodloužený (Rubus perlongus) z nejzápadnějších Čech, ostružiník putující (Rubus ambulans) objevený na Havlíčkobrodsku a Kutnohorsku a také ostružiník Stohrův (Rubus stohrii) z Českolipska.
Drobnou zajímavostí je i nález z našeho území dosud neznámého křížence sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a sleziníku zeleného (Asplenium viride), který nese jméno Asplenium ×woynarianum.

 

 

Ze zavlečených a alespoň přechodně zplaňujících taxonů jmenujme například největší evropskou trávu trsť rákosovitou (Arundo donax), která byla objevena na břehu Labe u Mělníka nebo dvě drobné byliny z čeledi makovité (Papaveraceae) srdcovku zdobnou (Dicentra formosa) a dymnivku podmrvkolistou (Corydalis cheilanthifolia), první nalezenou v Beskydech, druhou pak u Břeclavi na jižní Moravě. K dalším zplanělým druhům patří mimo jiné asijské rdesno hlavaté (Persicaria capitata), nalezené opět na Břeclavsku, ale také na Královéhradecku a u Lovosic, zdobná mrkev zapalička apulijská (Tordylium apulum), přechodně rostoucí na nádraží v Borohrádku, modřenec troádský (Muscari latifolium) zplanělý u Břeclavi a limonka Gmelinova (Limonium gmelinii), která byla nalezena na krajnici dálnic D1 a D2 na jižní Moravě.

Samostatnou kapitolu pak tvoří druhy nalezené při revizi herbářových dokladů a do doby nepublikované v žádném z přehledů naší flóry. Jedná se obvykle i o 100 let staré sběry, které byly například chybně determinovány nebo nebyly určeny vůbec, a tak se zpráva o jejich nálezu nedostala k širší botanické veřejnosti. To je případ balkánské chrpy Centaurea weldeniana, kterou v druhé polovině 40. let 20. století v Českém krasu sbíral botanik M. Deyl. Podobným případem je také kostival krymský (Symphytum tauricum), který byl nalezen na směsném přes 100 let starém herbářovém sběru pocházejícím z Prahy a také na několika výrazně mladších položkách z okolí Vacova v jihozápadních Čechách.

 

 

Nefloristické zajímavosti

Opět samozřejmě nezaháleli ani evoluční botanici a vegetační ekologové. K zajímavým v loni publikovaným zjištěním patří například objev polyploidie u jinanu dvojlaločného (Ginkgo biloba) nebo přehled vegetace pro celou Evropu a mnoho dalších.

Stejně jako v loni bychom na závěr rádi popřáli do Vám čtenářů a také české botanice mnoho energie a zajímavých objevů v nadcházející (nejen) botanické sezóně!

Literatura:

Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České Botanické Společnosti 51: 29–170.

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88: 459–544.

Kocián P., Danihelka J., Lengyel A., Chrtek J., Ducháček M. & Kúr P. (2016): Limonka Gmelinova (Limonium gmelinii) na dálnicích České republiky. – Acta Rerum Naturalium 19: 1–6.

Lepší P. (2016): Asplenium ×woynarianum – nový kříženec sleziníků v České republice. – Zprávy České Botanické Společnosti 51: 21–28.

Uher J. (2016): Dymnivka podmrvkolistá (Corydalis cheilanthifolia) – nově zplaňující druh v květeně České republiky a historie jejího šíření v Evropě. – Zprávy České Botanické Společnosti 51: 13–19.

Velebil J., Trávníček B., Sochor M. & Havlíček P. (2016): Five new bramble species (Rubus, Rosaceae) in the flora of the Czech Republic. – Dendrobiology 75: 141–155.