Mazurovy chalupy - Přírodní rezervace

18. 11. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Uprostřed rozlehlých Královéhradeckých lesů se nachází izolovaná luční enkláva, na kterou je vázána celá řada vzácných druhů.  Jde o jednu z nejvýznamnějších botanických lokalit ve východním Polabí.

PR Mazurovy chalupy

kraj: Pardubický, okres: Pardubice

rozloha: 11,6 ha

vyhlášeno: 2002

 

Rezervaci tvoří komplex slatinných, bezkolencových a mezofilních luk. Tyto louky vznikly důsledkem obhospodařování lokality na konci 19. století. Louky v té době spravoval a hospodařil na nich sedlák Josef Mazura a do současnosti se po něm zachovala na západním okraji rezervace chalupa.

 

Louky jsou rozčleněny několika pásy mezí, v nichž jsou vysazeny jalovce obecné (Juniperus communis). Na první pohled člověka zaujme také několik starých a rozložitých solitérních dubů. Nejzastoupenějším společenstvem jsou bezkolencové louky svazu Molinion caeruleae. Na nich kromě bezkolence modrého (Molinia caerulea) nalezneme řadu vzácných rostlin: např. vstavač májový (Dactylorhiza majalis), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), kosatec sibiřský (Iris sibirica) nebo kapradinku hadilku obecnou (Ophioglossum vulgatum). Na sušších místech, která patří do svazu Arrhenatherion elatioris, roste hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), čertkus luční (Succisa pratensis) nebo řebříček bertrám (Achillea ptarmica). Třetím a nejméně zastoupeným společenstvem jsou vápnomilné slatinné louky s dominující ostřicí Davallovou (Carex davalliana). Na nich lze nalézt další vzácné druhy ostřic, jako jsou např. ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice blešní (Carex pulicaris) nebo ostřice stinná (Carex umbrosa). Z dalších vzácnějších rostlin tu můžeme objevit např. černýš český (Melampyrum bohemicum), vstavač obecný (Orchis morio), žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia), jarvu žilnatou (Cnidium dubium) či suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Z rezervace je také udávána vzácná houba holubinka citlivá (Russula luteotacta), která roste ve východních Čechách pouze na jedné další lokalitě.

 

Velmi zajímavá je též entomofauna. Z motýlů se můžeme na loukách potkat naturového modráska očkovaného (Maculinea teleius), ohroženou vřetenušku mokřadní (Zygaena trifolii) nebo nočního motýla přástevníka užankového (Hyphoraia aulica). Dalším vzácnějším hmyzem, se kterým se zde můžeme setkat, je např. vážka klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) či brouk zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis). V rezervaci se můžeme setkat také s několika druhy chráněných a ohrožených obratlovců (čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Mesotriton alpestris) či sluka lesní (Scolopax rusticola)). Jedním ze současných problémů je vyrývání hlíz kosatců a dalších rostlin přemnoženými prasaty divokými (Sus scrofa).

 

O management na lokalitě se stará Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s AOPK Pardubice. K hlavním managementovým opatřením patří kosení, odstraňování stařiny a občasné odstraňování náletu.