Carex davalliana - ostřice Davallova

9. 11. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Carex davalliana Sm. – ostřice Davallova

Syn: Vignea davalliana (Sm.) Rchb.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: EN, §O

 

Popis: Hustě trsnatá ostřice, na bázi s čupřinou tmavě hnědých pochev. Lodyhy přímé, obvykle do 40 cm vysoké, na hranách draslavé. Listy s čepelí štetinovitou, tuhou. Rostliny dvoudomé, tudíž květenství tvořené jediným terminálním kláskem jednoho pohlaví. Mošničky za zralosti vodorovně rozestálé až dolů ohnuté, hnědé až tmavohnědé.

 

Možná záměna: Z podrodu Vignea je tomuto druhu nejpodobnější ostřice dvoudomá (Carex dioica), která není trsnatá a vytváří podzemní výběžky a lodyhy má hladké.

 

Rozšíření: Evropský druh s areálem rozprostírajícím se od západní Evropy po západní část Ruska a střední Ukrajinu. Na jih zasahuje po severní Řecko, izolovaně se vyskytuje v Turecku. Na sever roste po Jutský poloostrov.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v nížinách a pahorkatinách, ve vyšších polohách vzácně. Na území Čech roste mnohem častěji než na Moravě.

 

Ekologie: Druh preferuje vlhké až zamokřené louky na minerálně bohatých půdách, také roste na rašeliništích a prameništích. Je to druh choulostivý na změny vodního režimu. Podle této ostřice byla též popsána vegetační jednotka vápnitých slatinišť sv. Caricion davallianae, druh samotný je též typický pro slatiniště s vápnomilnými rašeliníky sv. Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem zrání mošniček od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Ostřice Davallova patří mezi zvláště chráněné taxony v kategorii ohrožených druhů, ovšem v Červeném seznamu je vedena dokonce mezi druhy ohroženými (EN). Zároveň patří mezi druhy vedené v celosvětovém Červeném seznanu organizace IUCN v kategorii druhů vyžadujících pozornost. Na našem území v historickém měřítku řada lokalit zanikla, zejména vinou rozsáhlých odvodňování.

 

 

Literatura:


Řepka R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. – ČSOP Hořepník, Prostějov.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, 205 pp.