Slepičí vršek - přírodní památka

31. 8. 2021 vytvořil Zdeněk Mačát

Nedaleko obce Lužnice u rybníka Potěšil vystupuje z okolní zemědělské krajiny unikátní ostrov. Jedná se o písečný přesyp s dobře zachovalým charakteristicky zvlněným tvarem, který je refugiem vzácné pískomilné květeny a fauny.

 

PP Slepičí vršek

Kraj: Jihočeský, okres: Jindřichův Hradec

Rozloha: 1,9 ha

Vyhlášeno: 1955

 

Lokalitu tvoří vytříděné písky ze štěrkopískových nánosů Lužnice, a to z období pozdního glaciálu. Ty vytvořili typickou písečnou dunu protáhlého tvaru. Délka celého útvaru je přibližně 200 m, šířka pak 60 m. Kdysi původní tvar byl v minulosti trochu upraven lidskou činností. Jednak z lokality bylo něco málo písku použito pro stavebnictví, ve větší míře pak deformováno rozšlapáním. Velký podíl na změnách charakteru území měla také dřevinná vegetace. Některé svahy lokality byly v minulosti využívány jako pastviny, avšak v době vyhlášení bylo celé území odlesněné. V současnosti je povrch vátých písků na více místech překryt tenkým horizontem silně vysýchavých půd. Plochy s volným pískem, na kterých je možné pozorovat eolitické procesy jsou pravidelně obnovovány technickými zásahy.

 

Svahy rezervace pokrývá společenstvo svazu Corynephorion canescentis, které místy zpevňuje plochy volného písku. Tvoří jej převážně trávy jako kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava vláskatá (Festuca filifomis), kostřava drsnolisté (Festuca trachyphylla) nebo metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa). V rozvolněných trávnících se řídce vyskytuje trávnička obecná (Armeria vulgaris), vzácná písečnatka nejmenší (Anoseris minima) nebo pavinec horský (Jasione montana) či nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) a nepatrnec rolní (Aphanes arvensis). Keřové a stromové patro je zastoupeno vřesem obecným (Calluna vulgaris), ale také náletovými dřevinami. Po obvodu je přesyp stabilizován borovými porosty, které byly na některých místech, převážně v centru přesypu, cíleně redukovány.

 

Psamofilní vegetaci doplňují také psamofilní druhy živočichů. Avšak recentní údaje z lokality prakticky chybí. Početně jsou zde zastoupeny různé druhy blanokřídlých (samotářské včely, kutilky a mravenci). Mezi zajímavé druhy motýlů, které se zde podařilo zjistit, patří například travařík (Agriphila poliellus). Ze starších průzkumů jsou zde doloženy také zajímavé druhy brouků. Například krasec Aphanisticus pusillus, kvapníci Amara curta, Amara equestris, Amara similata. Z tesaříků pak kuloštítník Clytus lama a slunéčko Coccinella magnifica. V píscích probíhá vývoj larev listokaza kovového (Anomala dubia). Byl zde nalezen vzácný suchomilný střevlík Masoreus wetterhallii a rýhonosec borový (Coniocleonus turbatus). Z fauny rovnokřídlých nepřekvapí výskyt saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens) nebo s. kyjorohé (Myrmeleotettix maculatus), cenný je ale zejména výskyt s. černoskvrnné (Stenobothrus nigromaculatus). Vzhledem k velikosti území je trvalý výskyt obratlovců pouze občasný a většina jen migruje z okolí. Stabilní a silnou populaci zde tvoří ještěrka obecná (Lacerta agilis).

 

Management lokality spočívá v technickém udržování volných písků. Vlivem zvýšeného přísunu živin z okolních zemědělských ploch a také spadem atmosférického dusíku dochází k eutrofizaci a zarůstání lokality náletovými dřevinami a bylinnou vegetací. Spolu s Písečným přesypem u Vlkova jde o jedinou dunu s volným pískem na Třeboňsku, zbytek dun je přerostlých lesem.

 

 

Literatura:


Alexová J. (2012): Plán péče o Přírodní památku Slepičí vršek na období 2012-2021. Ms. depon in DRUSOP, 26 s.

 

AOPK ČR (2021): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2021-8-30.

 

Rada S. (2014): Ms. Vlastní pozorování v roce 2014.