Hammarbya paludosa - měkkyně bahenní

5. 12. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Hammarbya paludosa – měkkyně bahenní

Syn.: Ophrys paludosa L.; Malaxis paludosa (L.) Swartz

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: C1, §1, ČK, CITES

 

Popis: Drobná rostlina s oddenkem a pahlízami, vysoká 7-17 cm. Pahlízy v době květu 2, spodní hnědá, podzemní, na podzim zaniká; vrchní nadzemní, zelená, skrytá v listovém obalu, na podzim se od rostliny oddělující. Listy 2-3, přízemní, na mladých se tvoří adventivní pupeny sloužící k vegetativnímu množení. Květenstvím je řídký klas složený z 5-32 květů. Květy drobné, zelenožluté, s dvojitou resupinací o 360°, proto pysk směřuje vzhůru. Semeník stopkatý, nezkroucený, kratší než stopka, která je naopak zkroucená. Plodem jsou válcovité tobolky.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumpolárním areálem zahrnujícím téměř výhradně boreální pás severní polokoule. V Evropě se nejjižněji vyskytuje ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a Maďarsku. Dále na východ zasahuje přes Sibiř na Dálný východ a do Japonska. V Severní Americe velmi vzácný druh, který byl dle některých literárních pramenů naposled pozorován v roce 1905.

 

V České republice byla měkkyně historicky doložena z 8 lokalit ze severních, západních a jižních Čech. Na Třeboňsku byl výskyt naposled prokázán ve 40. letech 20. století. V současnosti jsou známy lokality v okolí Dolního Žandova v Českém lese a v okolí Starých Splavů na Českolipsku. Druh preferující kolinní až montánní stupeň.

 

Ekologie: Měkkyně patří mezi biotopově velmi náročné druhy. Preferuje rašeliniště, vrchoviště, rašelinné rákosiny a méně častěji obnažené plochy. Na těchto biotopech osidluje ostřicovo-mechové bulty často v doprovodu rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) nebo hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba). Vyžaduje místa s trvale vysokou hladinou spodní vody a s nízkou konkurencí ostatních rostlin.

 

Jak již bylo naznačeno, kromě generativního množení semeny se měkkyně rozšiřuje i pomocí adventivních pupenů. Takto vzniklé rostliny nevytváří pahlízy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt i geofyt s optimem kvetení a růstu od konce června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Měkkyně bahenní patří k celoevropsky vzácným a chráněným druhům. Ve všech zemích kontinentální Evropy, ve kterých se vyskytuje, podléhá ochraně. Rovněž ve Velké Británii a Irsku, kde byla vždy velmi hojná, v posledních letech ustoupila a spadá mezi ohrožené taxony. V ČR je řazena mezi kriticky ohrožené druhy jak ve vyhlášce tak i v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin. Mezi potenciální možnosti ohrožení patří především změny vodního režimu a postupné zarůstání lokalit dřevinami jako jsou olše a vrby.

 

Důležité je zmínit, že měkkyně díky svému nenápadnému vzrůstu bývá často a snadno přehlížena. Objevení staronových či nových lokalit proto není vyloučené.

 

Poznámka: Hammarbya je monotypickým rodem zahrnujícím pouze jeden druh. Taxon byl pojmenován podle botanické zahrady Hammarby spadající pod Uppsalskou univerzitu.

 

Svým specifickým způsobem rozmnožování je mezi evropskými orchidejemi skutečnou raritou a vykazuje bližší vazby na orchideje vyskytující se v tropickém pásmu. Biologické zvláštnosti v podobě dvojité resupinace květů (zkroucení květní stopky či semeníku, u orchidejí obvykle jen o 180°) si všiml už Charles Darwin, který tento jev popsal v knize Fertilisation of Orchids.