Elater ferrugineus - kovařík rezavý

5. 2. 2020 vytvořil Filip Trnka

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – kovařík rezavý
Čeleď: Elateridae – kovaříkovití
Status: SO, VU

 

Popis: Robustní kovařík o velikost těla 17–24 mm. Tykadla pilovitá. Zbarvení štítu a krovek rezavé až cihlově červené. Štít s dlouhými ostrými zádními rohy, které jsou společně s koncem štítu černě zbarvené. Vzácně celý štít nebo krovky černé. Tělo zespod černé, stejně tak přívěsky. Larva má typický tvar a zašpičatělý poslední článek na zadečku.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh, který je rozšířený od severního Španělska přes Francii, Itálii do střední Evropy a na Balkán. Malé populace také ve Velké Británii, Dánsku, jižním Švédsku a západní Ukrajině. Také v jihovýchodním Rusku a na Kavkaze.

 

V ČR lokální až vzácný především v nížinách až pahorkatinách. Centra výskytu jsou jižní Čechy, Polabí a jižní Morava.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do srpna. Obligátní saproxylický druh, obývající světlé listnaté lesy, háje, solitérní stromy, ale také parky nebo aleje. Imaga žijí velmi skrytě a mají především soumrační a večerní aktivitu. Vývoj larev převážně v dutinách kmenů nebo silnějších větví starých nebo velmi starých listnatých stromů. Kovařík rezavý je udáván z dutin dubu letního (Quercus robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), buku lesního (Fagus sylvatica), lip (Tilia spp.), vrb (Salix spp.), topolů (Populus spp.), jilmů (Ulmus spp.) i jiných listnáčů. Larvy osidlují dno dutin vyplněné drobným trouchem a exkrementy vrubounovitých brouků (Scarabaeidae) převážně zlatohlávků rodů Cetonia spp. nebo Potosia spp. nebo páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), které larvy loví. Samičky jsou atrahovány na feromony p. hnědého (O. barnabita), zároveň samičky lákají na feromony samečky, kteří se rojí během dne v okolí dutin. Dutina je často napadena houbami, které vytváří bílou nebo červenou hnilobu. Vývoj larev trvá 3–6 let v závislosti na množství a kvalitě potravy. Jeden starý strom s vhodnou dutinou poskytne stanoviště tomuto druhu po několik desítek let. Kuklení larev probíhá v květnu a v červnu, kde si z trouchu larva vytváří kokon.

 

Ohrožení a ochrana: Druh chráněný zákonem jako silně ohrožený, v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Kovařík rezavý je typickým indikátorem zachovalých přírodě blízkých lesních porostů a starých stromů. Takovýchto lesů je na našem území minimum a druh je často zatlačen do parků, alejí nebo vrboven. Tímto dochází k fragmentaci a izolaci populací. Požadavky tohoto druhu na biotop jsou v přímém rozporu se současným moderním lesním hospodařením. Je ohrožen degradací a likvidací starých stromů a přeměnou přirozených lesů na monokulturní stinné porosty. Hlavním klíčem pro ochranu druhu je kompletní změna lesního hospodaření, ponechávání starých stromů, mrtvého dřeva a torz v lesním prostředí. Dále prosvětlování lesů ve formě kotlíkové seče, lesní pastvy, vhodné je i hospodaření ve formě nízkého a středního lesa.

 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Laibner S. (2000): Elateridae České a Slovenské republiky. Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Nieto A. & Alexander K. N. A. (2010): European Red List of Saproxylic Beetles. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 

Svensson G. P., Larsson M. C. & Hedin J. (2004): Attraction of the larval predator Elater ferrugineus to the sex pheromone ofits prey, Osmoderma eremita, and its implication for conservation biology. Journal of Chemical Ecology 30: 353–363.

 

Tolasch T., von Fragstein M. & Steidle J. L. M. (2007): Sex pheromone of Elater ferrugineus L. (Coleoptera: Elateridae). Journal of Chemical Ecology: 33: 2156–2166.