Draba muralis - chudina zední

21. 5. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Draba muralis L. – chudina zední

Syn.: Drabella muralis (L.) Fourr.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: EN; §S

 

Popis: Bylina s přímou, často zprohýbanou, jednoduchou nebo větvenou, řídce olistěnou lodyhou, v dolní části pokrytou převážně hvězdovitými chlupy, vysoká 15–40 cm. Přízemní listy obvejčité až podlouhlé, celokrajné nebo řídce zubaté, chlupaté; lodyžní listy šedozelené, přisedlé, na bázi až poloobjímavé, vejčité, chlupaté. Květenstvím je koncový, mnohokvětý hrozen, za květu stažený, za plodu nápadně prodloužený. Květy s lysým, někdy vydutým kalichem, korunní lístky bílé; tyčinek obvykle 6. Plodní stopky šikmo nebo přímo odstálé. Plodem jsou úzce eliptické, lysé šešulky s hladkými, hnědými semeny.

 

Možná záměna: Z jednoletých, přirozeně se vyskytujících zástupců rodu na našem území se dá zaměnit s ještě vzácnější chudinou hajní (Draba nemorosa). Odlišení druhu je však za květu i plodu snadné, tato chudina má korunní lístky žlutě zbarvené, šešulky chlupaté. Plodem mohou chudiny připomínat osívku jarní (Erophila verna), která je mnohem subtilnější, časnější a nemá olistěnou lodyhu.

 

Rozšíření: Evropský druh, jehož areál zahrnuje zejména oblast Mediteránu, na sever zasahuje na Britské ostrovy a do jižní části Skandinávie. Na východ areál vyznívá, roste ještě na Krymském poloostrově a vzácně na Kavkazu.

 

V České republice se převážná část historický i současných lokalit nachází ve středních a jihozápadní Čechách, v minulosti častěji na Děčínsku. Jinde v Čechách roste nesouvisle, spíše bodově, na Moravě je velmi vzácná, známá z několika míst na Ostravsku, na Hané a ze Znojemska.

 

Ekologie: Druh osidluje širší škálu biotopů, přirozeného i druhotného charakteru, jako jsou kamenité stráně, svahy, suché rozvolněné acidofilní trávníky, lemy křovin, okraje polí, staré zdi, v současnosti jsou to však spíše železniční náspy, nádražní štěrkoviště či deponie zeminy. Velikost populací je dynamická, meziročně rozkolísaná, v některých letech se může vyskytovat masově, v jiných zcela ojediněle.

 

Jednoletý terofyt, vzácně dvouletka s fenologickým optimem růstu od dubna do konce května.

 

Ochrana a ohrožení: Chudina zední patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožených. Jako ohrožený druh (EN) je vedena v Červeném seznamu. Takové zařazení odráží především celkovou vzácnost druhu na našem území, byť je v posledních letech zaznamenávána častěji, a to především na druhotných, člověkem ovlivněných stanovištích, zejména na nádražích a železničních náspech. Šíření druhu ze stanovišť přírodního charakteru na stanoviště druhotná a ferroviatická forma disperze připomíná lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) a konopici úzkolistou (Galeopsis angustifolia).

 

 

Literatura:

 

Hadinec J. & Sádlo J. (2007): Draba muralis L. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds.), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 42, s. 274–281.

 

Chrtek J. (1992): Draba L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 152–155.