Cyperus flavescens - šáchor žlutavý

26. 1. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Cyperus flavescens L. – šáchor žlutavý

Syn.: Pycreus flavescens (L.) Beauv. ex Reichenb. in Mössler

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: C1

 

Popis: Obvykle hustě trsnatá, světle zelená rostlina. Lodyhy vystoupavé, tenké, tupě trojhranné, vysoké do 30 cm. Listové pochvy červenohnědé. Květenstvím je vrcholový kružel podepřený obvykle 3 listeny; klásky přisedlé, hlávkovitě shloučené nebo v 1–4 stopkatých svazečcích; klásky úzce kopinaté, odstálé; plevy žlutavé, na kýlu zelené.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, od šáchoru hnědého (Cyperus fuscus) se liší absencí jazýčků na přechodu listové pochvy a čepele či barvou klásků.  Od šáchoru Micheliova (Cyperus michelianus) se již na první pohled odlišuje typem květenství.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým disjunktivním areálem zahrnujícím temperátní až tropickou zónu Eurasie, Afriky, Ameriky a druhotně též Austrálie.

 

V České republice se v minulosti vyskytoval roztroušeně jak v Čechách, tak na Moravě. Hojněji však pouze ve středním a východním Polabí, na Třeboňsku, resp. v dalších jihočeských rybničních oblastech, na jižní a střední Moravě, jinde ojediněle. Dnes roste pouze ve dvou spontánně vzniklých populacích, na několika lokalitách byl cíleně vysazen.

 

Ekologie: Šáchor žlutavý osidluje poměrně širokou škálu biotopů, jako jsou slatiny, břehy stojatých vod, prameniště, příkopy, vlhké písčiny a mokré cesty. Je tolerantní k zasolení. Preferuje vlhké, často přeplavované substráty, místa s rozvolněnou vegetací.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Šáchor žlutavý je v současnosti veden v Červeném seznamu cévnatých rostlin jako druh kriticky ohrožený, což je dáno rapidním ústupem, resp. nízkým počtem stávajících lokalit. Na postupném vymizení se pravděpodobně nejvíce podepsala intenzifikace rybníkářství, absence letnění rybníků a zarůstání ploch hustou vegetací.

 

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.

 

Popiela A. (1996): Rozmieszczenie Cyperus flavescens (Cyperaceae) w Polsce. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica, 3: 63–72.