Cyperus flavescens - šáchor žlutavý

26. 1. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Cyperus flavescens L. – šáchor žlutavý

Syn.: Pycreus flavescens (L.) Beauv. ex Reichenb. in Mössler

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: CR

 

Popis: Obvykle hustě trsnatá, světle zelená rostlina. Lodyhy vystoupavé, tenké, tupě trojhranné, vysoké do 30 cm. Listové pochvy červenohnědé. Květenstvím je vrcholový kružel podepřený obvykle 3 listeny; klásky přisedlé, hlávkovitě shloučené nebo v 1–4 stopkatých svazečcích; klásky úzce kopinaté, odstálé; plevy žlutavé, na kýlu zelené.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, od šáchoru hnědého (Cyperus fuscus) se liší absencí jazýčků na přechodu listové pochvy a čepele či barvou klásků.  Od šáchoru Micheliova (Cyperus michelianus) se již na první pohled odlišuje typem květenství.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým disjunktivním areálem zahrnujícím temperátní až tropickou zónu Eurasie, Afriky, Ameriky a druhotně též Austrálie.

 

V České republice se v minulosti vyskytoval roztroušeně jak v Čechách, tak na Moravě. Hojněji však pouze ve středním a východním Polabí, na Třeboňsku, resp. v dalších jihočeských rybničních oblastech, na jižní a střední Moravě, jinde ojediněle. Dnes roste pouze ve dvou spontánně vzniklých populacích, na několika lokalitách byl cíleně vysazen.

 

Ekologie: Šáchor žlutavý osidluje poměrně širokou škálu biotopů, jako jsou slatiny, břehy stojatých vod, prameniště, příkopy, vlhké písčiny a mokré cesty. Je tolerantní k zasolení. Preferuje vlhké, často přeplavované substráty, místa s rozvolněnou vegetací.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Šáchor žlutavý je v současnosti veden v Červeném seznamu cévnatých rostlin jako druh kriticky ohrožený (CR), což je dáno rapidním ústupem, resp. nízkým počtem stávajících lokalit. Na postupném vymizení se pravděpodobně nejvíce podepsala intenzifikace rybníkářství, absence letnění rybníků a zarůstání ploch hustou vegetací.

 

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.

 

Popiela A. (1996): Rozmieszczenie Cyperus flavescens (Cyperaceae) w Polsce. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica, 3: 63–72.