Cnidium dubium - jarva žilnatá

29. 8. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. – jarva žilnatá

Syn.: Seseli dubium Schkuhr; Seseli venosum Hoffm.; Cnidium venosum (Hoffm.) Koch; Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tikhom.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: VU

 

Popis: Jarva žilnatá je vytrvalá bylina dorůstající 1 m výšky, s přímou, lysou a dutou lodyhou, chudě větvenou. Listy jsou 2–3× peřenosečné, za květu zpravidla odumírají, lístky mají na rubu výrazně vyniklou žilnatinu. Dobře se též pozná podle nafouklých pochev, které obalují větvené části lodyhy, a jsou zakončené ouškem. Okolíky jsou velmi husté složené zhruba z 30ti drobných okolíčků.

 

Možná záměna: Je možná snad jen se seselem ročním (Seseli annuum), avšak oba druhy se výrazně liší ekologicky.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, se západní hranicí areálu ve Francii až po východ za jezero Bajkal. Koncentrovaný výskyt najdeme v Evropě střední a východní. Jarva roste například v jižní Skandinávii, v pobaltských zemích, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, Rakousku i v ČR.

 

Na území České republiky je tento druh vázán především na oblast termofytika, ojediněle v mezofytiku. Poměrně často v úvalech velkých moravských řek (Morava, Dyje), v Čechách samozřejmě v nivě řeky Labe. Dále byla zaznamenána na Znojemsku, ve Slezsku, v Bílých Karpatech. Zajímavé jsou též údaje o výskytu v hodonínské Dúbravě.

 

Ekologie: Druh preferující mokřadní biotopy, vlhké louky, bažinné olšiny často též označované jako kontinentální zaplavované louky, s pravidelným přeplavováním během jara. Roste na slunných stanovištích, udávána jako diagnostický druh svazu Cnidion venosi.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od července do září.

 

Význam: Fytogeograficky zajímavý prvek české květeny s jihozápadní hranicí areálu na území ČR.

 

Ohrožení a ochrana: Nebezpečí představuje především možná absence pravidelných záplav nebo naopak přílišná kumulace a dlouhodobá retence vody na lokalitách. Takovéto biotopy vyžadují též specificky management, který spočívá především v pravidelném kosení 2× do roka. Jarva žilnatá je v Černém a červeném seznamu vedena jako zranitelný druh (VU). Její ochrana je na řadě míst zabezpečena územně, v Čechách například na polabských loukách jako jsou PR Kelské louky, NPR Libický luh ad., na Moravě v rámci CHKO Litovelské Pomoraví nebo v NPR Křivé jezero na jižní Moravě.

 

    

 

Literatura:

 

Grulich V. (1997): Cnidium Cusson In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 367–370.