Arabidopsis halleri - řeřišničník Hallerův

10. 4. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz – řeřišničník Hallerův

Syn.: Cardaminopsis halleri (L.) Hayek

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s tenkými kořeny a četnými nadzemními výběžky, zakončenými listovou růžicí. Lodyhy obvykle přímé, zprohýbané, lysé nebo chlupaté jednoduchými nebo vidličnatými chlupy, vysoké 15–50 cm. Přízemní listy řapíkaté, celistvé nebo lyrovitě peřenoklané, chlupaté; lodyžní listy vejčité, s 2 či více tupými zuby. Květenstvím je až 20květý hrozen. Korunní lístky bílé nebo narůžovělé. Šešule stopkaté, čnělka za plodu do 1 mm dlouhá. Semena s úzkým lemem na vrcholu.

 

Možná záměna: Díky nadzemním výběžkům, životní formě, vzrůstu a větším květům dobře odlišitelný od huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) i dalších zástupců rodu jako je řeřišničník písečný (A. arenosa) a ř. skalní (A. petraea).

 

Rozšíření: Evropský druh s těžištěm rozšíření v horách střední a jv. Evropy.

 

V České republice se vyskytuje především v horách severní části Čech a sz. Moravy, ale hojně roste též v Brdech a na Křivoklátsku. Průlomovými údolími jižních a západních Čech proniká hlouběji do vnitrozemí, stejně jako podél řek – Kamenice, Jihlavy a Jizery. Izolovaně roste v Železných horách, v Moravském krase.

 

Ekologie: Řeřišničník Hallerův je typickým druhem vlhkých luk a pramenišť, roste též podél vodotečí a na vlhkých travnatých stráních, podél horských cest, v nižších polohách osidluje vlhká a světlá místa v lesích, spíše výjimečně roste na různých typech sekundárních stanovišť jako jsou okraje železnic. Snadno se šíří vegetativně a na vhodných místech vytváří porosty. Preferuje spíše kyselé substráty. Na horách je často součástí vegetace trojštětových luk sv. Polygono bistortae-Trisetion flavescentis nebo smilkových trávníku sv. Nardo strictae-Agrostion tenuis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Poznámka: Druh je pojmenován po významném švýcarském botanikovi 18. století Albrechtu von Hallerovi. Řeřišničníky jsou známy kumulací těžkých kovů. U tohoto druhu byla prokázána kumulace kadmia, zinku a olova v listech. Druh se v rámci svého středoevropského horského areálu rozpadá na několik poddruhů s minuciózními znaky, na našem území je rozlišován pouze nominátní poddruh.

 

 

Literatura:

 

He S., He Z., Yang X., Stoffella P. J. & Baligar V. C. (2015): Chapter Four – Soil Biogeochemistry, Plant Physiology, and Phytoremediation of Cadmium-Contaminated Soils. – Advances in Agronomy, 134: 135–225.

 

Měsíček J., Slavík B. & Tomšovic P. (1992): Cardaminopsis (C. A. Meyer) Hayek In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 116–122.

 

Šrámková G., Kolář F., Záveská E., Lučanová M. et al. (2019): Phylogeography and taxonomic reassessement of Arabidopsis halleri - a montane species from Central Europe. – Plant Systematic and Evolution, 305: 885–898.