Cardaminopsis petraea - řeřišničník skalní

2. 6. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen

Syn.: Cardamine petraea L.; Arabis hispida Mygind; A. arenosa subsp. petraea (L.) Čelak.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: VU, §K

 

Popis: Bylina s vícehlavým, nevýběžkatým kořenem. Lodyhy vzpřímené nebo vystoupavé, vysoké do 30 cm, lysé, někdy ojíněné. Přízemní listy kopisťovité, podlouhlé, celistvé nebo členěné (peřenosečné), chlupaté; lodyžní listy celokrajné. Květenstvím je chudý hrozen maximálně s 25 květy; korunní lístky bílé. Plodem jsou šešule na 5-10 mm dlouhých stopkách.

 

Možná záměna: Značně proměnlivý druh spadající do komplexu drobných druhů ovšem na naše území nezasahujících. V České republice se dá zaměnit s řeřišničníkem písečným (Cardaminopsis arenosa), který má bohatší květenství, obvykle obvykle nejsou celokrajné a lodyha bývá chlupatá.

 

Rozšíření: Druh s evropským značně disjunktivním areálem, zahrnujícím především území západní Evropy (Island, střední Norsko, západní pobřeží Botnického zálivu, Britské ostrovy, Irsko) a dále střední Evropu s centrem výskytu v České republice a dále zahrnující Německo, Rakousko, Maďarsko s přesahem na Ukrajinu (v Polsku vyhynulý druh). V širším pojetí se řeřišničník skalní vyskytuje i v subarktickém pásu Asie s přesahem do Severní Ameriky.

 

V České republice nabývá rozšíření reliktního, dealpínského charakteru a zahrnuje především kaňonovitá údolí řek (Mže, Rokytná, Oslava a Jihlava), menších vodotečí a velmi vzácně též skalní vrcholy Doupovské pahorkatiny (Černý vrch), Českého středohoří (Bořeň) či Ralsko-bezdězské  tabule (Bezděz). Lokality obvykle leží v pahorkatinách v termofytiku.

 

Ekologie: Řeřišničník je vázán na stanoviště víceméně přirozeného až polopřirozeného charakteru jako jsou skály, sutě, droliny či travinnou vegetaci na prudkých stráních. Jeho stanoviště jsou obvykle orientována na severní stranu. Druh nemá výraznější preference podkladu, resp. v Čechách se vyskytuje na kyselých podkladech, zatímco na Moravě na podkladech bazických.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s optimem od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Řeřišničník skalní je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožených druhů a v Červeném a černém seznamu patří do skupiny druhů zranitelných (VU). Vzhledem k charakteru výskytu na často nepřístupných stanovištích odproštěných od likvidačních zásahů jako je těžba či zalesňování jsou jeho populace stabilní a druh se vyskytuje téměř na všech doposud známých lokalitách. Řada lokalit je dnes územně chráněna.

 

 

Literatura:


Černý T. et al. (2006): Habitat requirements of Cardaminopsis petraea – rare and relict species of the Czech Republic. – Biologia, 61/1: 51-61.

 

Měsíček J. et al. (2003): Cardaminopsis (C.A. Meyer) Hayek – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 116-122.