Amygdalus nana - mandloň nízká

10. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Amygdalus nana L. - mandloň nízká

Syn.: Prunus tenella Batsch

Čeleď: Rosaceae - růžovité

Status: EN, §K, ČK

 

Popis: Nápadný až 1,5 m vysoký keř. Mladé větve lysé, starší stříbřité a hustě olistěné. Čepel listů kopinatá, na bází klínovitá, k vrholu zvolna zašpičatělá, na okraji pilovitá. Pupeny hnědé až hnědočervené. Květy jednotlivé nebo po 2-3, růžové až červené, vzácně bílé. Typická vůně květů hořkosladce mandlová, pronikavá často i na několik metrů. Plodem jsou kulovité, hustě přitiskle šedavě až žlutavě chlupaté peckovice.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s evropským těžištěm v ponticko-panonské oblasti, Maďarsko, J Slovensko, severní Balkán, J Ukrajina až jihoruské stepní oblasti.

 

V ČR pouze na jižní Moravě, v okolí měst Popice a Hustopeče, na Dunajovických kopcích, v okolí Znojma, vysazena na Pálavě.

 

Ekologie: Mandloň je vázána na nížinné až pahorkatinné polohy do 300 m n. m., na výhřevné jižní svahy, sprašové půdy typické pro stepní lokality. Je součástí xerotermní travinné a křovinné vegetace, či teplomilných lemů doubrav. Plodem je chlupatá peckovice, rozmnožuje se velmi dobře vegetativním způsobem pomocí podzemních výběžků. Je součástí vegetace nízkých stepních křovin sv. Prunion fruticosae.

 

Nanofanerofyt, kvetoucí většinou před olistěním, v březnu a dubnu.

 

Význam: Na jižní Moravě dosahuje severní hranice svého celkového rozšíření, fytogeograficky významný prvek české flóry. Velmi dekorativní keř, který je často pěstován.

 

Ohrožení: Mandloň doplatila na intenzivní zemědělskou činnost na jižní Moravě, spojenou s rozsáhlým budováním vinohradů a kultivací půdy, např. tzv. terasování, typické pro NPP Dunajovické kopce. Dalším negativním prvkem, projevujícím se především v recentním období, je sukcese stanovišť a nízká konkurenceschopnost oproti jiným keřům (akát, růže), škody působí také ohryz větví králíkem divokým.

 

Ochrana: Mandloň nízká je zvláště chráněný druh, vedený jako kriticky ohrožený. Lokality jsou územně chráněny, NPP Dunajovické kopce, NPR Pouzdřanská step-Kolby. Pro tento druh je vypracovaný management v podobě odstraňování a prořezávání konkurenčních dřevin. Kromě toho je velmi dobře kultivovatelný. Vitální keře jsou k vidění například v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. (1992): Amygdalus L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 455–458.

 

Ivanišová K., Baranec T. & Eliáš P. jun. (2009): Study of reproductive biology of two dwarf almond population in Slovakia. – Acta Pruhoniciana, 93: 59–68.

 

Maglocký Š. (1999): Amygdalus nana L. In: Čeřovský J. et al., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5., Príroda, Bratislava, s. 58.