Amygdalus nana - mandloň nízká

10. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Amygdalus nana L. - mandloň nízká

Syn.: Prunus tenella Batsch

Čeleď: Rosaceae - růžovité

Status: C1, §1, ČK

 

 

Popis: Nápadný až 1,5 m vysoký keř, s růžovými květy, občas červenými, vzácně bílými. Pupeny hnědé až hnědočervené. Typická vůně květů hořkosladce mandlová, pronikavá často i na několik metrů.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s evropským těžištěm v ponticko-panonské oblasti, Maďarsko, J Slovensko, severní Balkán, J Ukrajina až jihoruské stepní oblasti.

 

V ČR pouze na jižní Moravě, v okolí měst Popice a Hustopeče, na Dunajovických kopcích, v okolí Znojma, vysazena na Pálavě.

 

Ekologie: Mandloň je vázána na nížinné až pahorkatinné polohy do 300 m n. m., na výhřevné jižní svahy, sprašové půdy typické pro stepní lokality. Je součástí xerotermní travinné a křovinné vegetace, či teplomilných lemů doubrav. Plodem je chlupatá peckovice, rozmnožuje se velmi dobře vegetativním způsobem pomocí podzemních výběžků.

 

Nanofanerofyt, kvetoucí většinou před olistěním, v březnu a dubnu.

 

Význam: Na jižní Moravě dosahuje severní hranice svého celkového rozšíření, fytogeograficky významný prvek české flóry. Velmi dekorativní keř, který je často pěstován.

 

Ohrožení: Mandloň doplatila na intenzivní zemědělskou činnost na jižní Moravě, spojenou s rozsáhlým budováním vinohradů a kultivací půdy, např. tzv. terasování, typické pro NPP Dunajovické kopce. Dalším negativním prvkem, projevujícím se především v recentním období, je sukcese stanovišť a nízká konkurenceschopnost oproti jiným keřům (akát, růže,?), škody působí také ohryz větví králíkem divokým.

 

Ochrana: Mandloň nízká je zvláště chráněný druh, vedený jako kriticky ohrožený. Lokality jsou územně chráněny, NPP Dunajovické kopce, NPR Pouzdřanská step-Kolby. Pro tento druh je vypracovaný management v podobě odstraňování a prořezávání konkurenčních dřevin. Krom toho je velmi dobře kultivovatelný.